Nid yw bywyd ar y rhawd yn addas i bawb ond nid yw hynny’n golygu na allwch weithio i Heddlu De Cymru.

Mae rolau staff yn amrywio’n enfawr o Swyddogion Cyfathrebu i Bartner Busnes AD, arbenigwyr TG i Swyddogion Cadw yn y Ddalfa, gallai eich sgiliau, profiad ac arbenigedd fod yr hyn rydym yn chwilio amdano.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.

Rhybuddion ac Euogfarnau

Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i ymuno â'r heddlu o hyd os bydd gennych fân rybuddion/euogfarnau, ond bydd rhai troseddau ac amodau yn eich gwneud yn anghymwys. Dylech ddarllen y meini prawf cymhwysedd cyn gwneud cais.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Mae'n rhaid eich bod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, mae'n rhaid eich bod wedi byw'n barhaus yn y DU am gyfnod o dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Y rheswm dros hyn yw fel y gellir bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg am nad oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi'u fetio.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r ddyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu sefydliad tebyg, neu os buoch yn rhan o'r blaid honno neu sefydliad tebyg yn flaenorol, caiff eich cais ei wrthod.

 

Cymwysterau

Ar gyfer rolau staff yr heddlu penodol, bydd yn ofynnol i chi feddu ar gymhwyster ar lefel benodol neu brofiad digonol o weithio yn y maes gofynnol. Caiff hyn ei nodi'n glir ym mhroffil y rôl. Os na fyddwch yn darparu tystiolaeth o'ch cymhwyster na lefel eich profiad gyda'ch cais, caiff ei dynnu yn ôl o'r broses ymgeisio.

 

Tatŵau

Mae'n bosibl y bydd ymgeiswyr sydd â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

 

Fetio

Mae pwysigrwydd gonestrwydd ac uniondeb yn cael ei gwneud yn glir drwy gydol ein proses ymgeisio. Mae staff yr heddlu yn ddarostyngedig i’r Safonau Ymddygiad Proffesiynol, sy’n nodi’r hyn a ddisgwylir gan Staff yr Heddlu yn glir.

Mae’n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw’r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob trosedd traffig.

Caiff ystod cyflog, oriau contract a lwfansau sifft ar gyfer rôl staff yr heddlu eu nodi'n glir ar y dudalen gwneud cais am swydd wag.

 

Yr hyn y gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

  • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu
  • Cyflog Mamolaeth a Thadolaeth uwch (lle y bo hynny'n gymwys)
  • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd)
  • Cymorth a chyngor gan wasanaethau Iechyd Galwedigaethol ac amrywiaeth o wasanaethau cymorth, gan gynnwys: Ymddiriedolaeth Elusennol a Police Mutual
  • Talebau Gofal Plant – gallwch gyfnewid rhan o'ch cyflog am dalebau gofal plant nad ydynt yn destun treth nac yswiriant gwladol
  • Gostyngiad ar dâl aelodaeth campfeydd
  • Beicio i'r gwaith – gallwch gael beic newydd i fynd i'r gwaith drwy eich cyflog, gan arbed treth ac Yswiriant Gwladol
  • Disgowntiau Ffordd o Fyw, gan gynnwys cymorthdaliadau teithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
  • Rhwydweithiau Cymorth i Staff, gan gynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, y Gymdeithas Heddweision Duon, Cymdeithas yr Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cymorth Ability, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.

 

Manteision gweithio i Heddlu De Cymru

Os ydych yn ystyried bod gennych anabledd, dywedwch wrthym am y math o addasiadau a allai eich helpu i gymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol. Bydd Heddlu De Cymru yn ceisio gwneud yr addasiadau rhesymol sydd eu hangen lle y bo'n ymarferol.

 

Mae rhagor o wybodaeth am addasiadau rhesymol i'w gweld yma.

 

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi gwblhau holiadur meddygol ac, yn dibynnu ar y swydd, mae'n bosibl y bydd angen i chi gwblhau archwiliad meddygol e.e. prawf clyw/llygaid.

Fel sefydliad rydym yn annog staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol, er mwyn creu mwy o gyfleoedd i weld, clywed a defnyddio'r Gymraeg wrth weithredu ein busnes. Er y gallwch wneud cais i ymuno â'r heddlu heb unrhyw allu yn y Gymraeg, disgwylir i bob aelod newydd o Staff yr Heddlu gyrraedd Cymraeg lefel 1 erbyn diwedd ei gyfnod prawf, a Chymraeg lefel 2 erbyn ei flwyddyn gyntaf neu ei ail flwyddyn yn y swydd, gan ddibynnu ar y rôl y gwneir cais amdani.

 

Disodlwyd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, mae gan y Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal i'r Saesneg yng Nghymru, ac ni ddylid ei thrin yn llai ffafriol. Nid oes angen i gyrff cyhoeddus lunio cynlluniau'r iaith Gymraeg a'u rhoi ar waith mwyach, ond mae'n rhaid iddynt bellach gydymffurfio â chyfres o safonau Cymraeg cenedlaethol.