Nid yw bywyd ar y rhawd yn addas i bawb ond nid yw hynny’n golygu na allwch weithio i Heddlu De Cymru.

Mae rolau staff yn amrywio’n enfawr o Swyddogion Cyfathrebu i Bartner Busnes AD, arbenigwyr TG i Swyddogion Cadw yn y Ddalfa, gallai eich sgiliau, profiad ac arbenigedd fod yr hyn rydym yn chwilio amdano.

Canllawiau ar ymgeisio ar gyfer staff yr heddlu

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.

I wneud cais ar gyfer rôl staff yr heddlu, mae’n rhaid bod y canlynol yn gymwys i chi:

  • Wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol, yn union cyn gwneud cais
  • Wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu gael caniatâd i aros yn y DU am gyfnod amhenodol. D.S. Bydd angen i chi ddarparu prawf o hyn wrth gwblhau eich cais
  • Peidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) na sefydliadau eraill megis Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol
  • Heb fod ag unrhyw datŵs a allai beri tramgwydd. Ystyrir bod tatŵs ar y gwddf, yr wyneb neu’r dwylo yn annerbyniol ond, o dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl yr ystyrir maint, natur ac amlygrwydd y tatŵ
  • Heb fod â chofnod neu gollfarn droseddol sy’n anghydnaws â’r rôl – gweler y meini prawf cymhwyster


Meddygol

Croesewir ceisiadau gan bobl ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol os bydd angen.

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi gwblhau holiadur meddygol ac, yn dibynnu ar y swydd, mae’n bosibl y bydd angen i chi gwblhau archwiliad meddygol e.e. prawf clyw/llygai.

Tatŵs

Cynhelir gwiriadau cymhwysedd ar datŵs presennol, ac os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵs ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl llwyddo yn y gwiriadau cymhwysedd, nhw sy’n gyfrifol am roi gwybod i’r adran Adnoddau Dynol a darparu lluniau priodol y bydd angen eu gwirio.

Fetio

Mae pwysigrwydd gonestrwydd ac uniondeb yn cael ei gwneud yn glir drwy gydol ein proses ymgeisio. Mae staff yr heddlu yn ddarostyngedig i’r Safonau Ymddygiad Proffesiynol, sy’n nodi’r hyn a ddisgwylir gan Staff yr Heddlu yn glir.

Mae’n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw’r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob trosedd traffig.