South Wales Police Diolch Card for Staff

Mae llawer o fanteision i weithio i Heddlu De Cymru o gyfleoedd dysgu a datblygu i gynlluniau sy'n anelu at wella eich ffordd o fyw a'ch lles.

 • Cyflogau cystadleuol
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Hael / Cynllun Pensiwn yr Heddlu
 • Gwyliau Blynyddol â thal – 24 diwrnod wrth ymuno, yn codi i 29 o ddiwrnodau ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth (pro rata ar gyfer gwaith rhan amser) yn ogystal â gwyliau banc / 22 diwrnod i swyddogion yr heddlu, yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth yn ogystal â gwyliau banc neu wyliau yn lle hynny
 • Cynllun tâl salwch hael
 • Lwfansau a thaliadau ychwanegol ar gyfer gweithio sifftiau / dros y penwythnos yn dibynnu ar y patrwm

 • Gofal yn Gyntaf, sef Rhaglen Cymorth i Gyflogeion 24 awr
 • Tîm Cwnsela a Llesiant pwrpasol mewnol
 • Darpariaeth iechyd galwedigaethol lawn
 • Rhaglen brechu rhag y ffliw flynyddol
 • Rhaglenni Soffa i 5k
 • Campfeydd â chymhorthdal ledled ardal yr heddlu
 • Cymelliadau iechyd a ffitrwydd megis “Lighten Up” “Symud Mwy” a “Mo Your Own Way”
 • Hyrwyddwyr Golau Glas, Hyrwyddwyr Lles, Hyrwyddwyr Beichiogrwydd
 • Caplaniaeth

Mae HDC yn cynnig sawl ffordd o gyflawni DPP er mwyn buddsoddi mewn swyddogion a staff a'u meithrin er mwyn iddynt allu cyflawni eu potensial i'r eithaf, gan gynnwys:

 • Rhaglenni datblygu personol wedi'u teilwra
 • Cyfleoedd prentisiaeth ar gyfer staff presennol (gan gynnwys cyfleoedd ym maes arweinyddiaeth) – mae HDC yn cefnogi datblygiad staff ac yn eu hannog i ennill cymwysterau seiliedig ar waith
 • Dyfodol Plismona – cyfle i rwydweithio a chymryd rhan mewn prosiectau Sefydliadol dan arweiniad er mwyn datblygu a gwella arferion yr Heddlu a gwella'ch sgiliau personol mewn perthynas â rheoli prosiectau, sgiliau cyflwyno, ymchwil, hwyluso a gwaith tîm.
 • Hyfforddi a Mentora – mae HDC yn darparu hyfforddiant i bob cyflogai er mwyn cefnogi pobl yn eu gyrfa ac o ran eu hanghenion datblygu.
 • Perfformio - sgyrsiau chwarterol a gynhelir rhyngoch chi a'ch Rheolwr Llinell er mwyn nodi cyfleoedd datblygu a chytuno arnynt, ac er mwyn eich helpu i gyflawni eich nodau

 

 • Cerdyn Diolch HDC unigryw sy'n cynnig gostyngiadau ac arbedion wrth brynu pethau yn siopau'r stryd fawr
 • Cynllun beicio i'r gwaith – cael beic newydd i fynd i'r gwaith drwy eich cyflog, gan arbed arian ar drethi ac yswiriant gwladol
 • Cymorthdaliadau teithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
 • Loteri'r heddlu gyda gwobrau wythnosol a Loteri Adfent arbennig dros y Nadolig
 • Cynllun Yswiriant Grŵp gan gynnwys yswiriant salwch difrifol, yswiriant car yn torri i lawr gartref ac yswiriant teithio
 • Cwmni Cydfuddiannol yr Heddlu a No1 Copperpot Credit Union

 • Seremoni Wobrwyo flynyddol #TîmHDC – Mae ein Gwobrau Tîm HDC yn cynnig cyfle i ni ddod at ein gilydd i ddathlu'r cyflawniadau rhagorol a wnaed gan swyddogion a staff, gwirfoddolwyr ac asiantaethau partner.
 • Diolch gan y Prif Gwnstabl – gallwch enwebu eich cydweithwyr / timau ar gyfer eu hymdrechion a mwynhau sgwrs gyda'r Prif Gwnstabl i ddweud “Diolch” ar ran HDC.
 • Seremonïau Gwobrwyo Lleol a chymeradwyaeth yn nodi gwaith rhagorol

 • Ymunwch â'n grŵp #TîmHDC neilltuedig ar Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf sy'n ymwneud â HDC
 • Tudalennau Tîm Neilltuedig
 • Cyfleoedd i ymuno ag amrywiaeth o Gymdeithasau Staff megis LHDT, Cymdeithas Heddlu Du, Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol, Unsain, GMB a Ffederasiwn yr Heddlu
 • Chwaraeon yr Heddlu De Cymru, sy'n cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon a digwyddiadau cymdeithasol yn ogystal â gostyngiadau ar wyliau, teithiau i'r theatr a mwy

 • Gweithio ystwyth gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Cyfleoedd i weithio gartref, yn dibynnu ar eich rôl
 • Oriau hyblyg (yn dibynnu ar eich rôl)
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Gweithio Hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o'r teulu – tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Cyfleoedd am seibiant gyrfa (ar ôl dwy flynedd o wasanaeth)