Rôl Cwnstabl arbennig

Ni fydd Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cael eu talu gan eu bod yn gwneud gwaith gwirfoddol. Fodd bynnag, byddwch yn gallu hawlio unrhyw dreuliau sy'n codi wrth i chi gyflawni eich dyletswydd, er enghraifft treuliau teithio.

Bydd eich penodiad yn destun cyfnod prawf o ddwy flynedd, pan fydd yn rhaid i chi gwblhau holl elfennau eich hyfforddiant a chael eich ardystio fel patrôl annibynnol.

Mae lifrau Cwnstabliaid Gwirfoddol yn union yr un fath â lifrai swyddogion yr heddlu, ac eithrio'r ffaith y nodir SC (Cwnstabl Gwirfoddol) ar eu hysgwyddarnau.

Byddant. Ar ôl i Gwnstabliaid Gwirfoddol gwblhau cwrs hyfforddiant gyrru, byddant yn gallu gyrru cerbydau'r heddlu.

Cymhwysedd

Os byddwch yn llwyddo i gyrraedd cam yr archwiliad meddygol yn y broses recriwtio, bydd yn rhaid i chi gael prawf llygaid. Rhaid bod golwg recriwtiaid newydd yn 6/12 o leiaf yn eu llygad dde neu chwith, neu'n 6/6 o leiaf yn y ddwy lygad. Rhaid i olwg y rhai sy'n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd fod yn 6/36 o leiaf yn y ddwy lygad pan na fyddant yn gwisgo eu sbectol neu eu lensys cyffwrdd.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau.

Os ydych yn ystyried bod gennych chi anabledd, a fyddech gystal â'n hysbysu o'r mathau o addasiadau y bydd eu hangen arnoch efallai er mwyn eich cynorthwyo i gymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol. Bydd Heddlu De Cymru yn ceisio gwneud yr addasiadau rhesymol gofynnol pan fo hynny'n ymarferol.

Ydych, gallwch wneud cais am rôl Cwnstabl Gwirfoddol o hyd, fodd bynnag, bydd gofyn i chi gwblhau'r asesiad rhesymu llafar a chyfrifo ar-lein.

Gallwch wneud cais i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol os na fyddwch wedi cael trawiad epileptig neu wedi cymryd meddyginiaeth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Bydd angen i'ch meddyg ddarparu adroddiad meddygol er mwyn cynnig eglurhad.

Byddwch, ar yr amod bod eich diabetes dan reolaeth. Bydd angen i'ch meddyg ddarparu adroddiad meddygol er mwyn cynnig eglurhad.

Na fyddwch, rhaid i chi fod yn 18 oed pan gyflwynir y cais.

Efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â gwasanaeth yr heddlu o hyd os oes gennych chi fân euogfarnau/rhybuddiadau, ond ceir troseddau ac amodau penodol a fydd yn golygu na fyddwch yn gymwys.

Y Broses Gwneud Cais

Ceir 2 brawf y mae'n rhaid i bob ymgeisydd eu cwblhau (beth bynnag fo eu cymwysterau), sef Prawf Barn Sefyllfaol a Holiadur Arddull Ymddygiadol. Rhaid pasio'r ddau hwn er mwyn parhau gyda'r broses ymgeisio.

 

Os byddwch yn cwblhau'r profion uchod yn llwyddiannus, ond byddwch yn methu rhan arall o'r broses recriwtio, ni fydd gofyn i chi ail-sefyll y profion hyn eto, os byddwch yn dymuno ailymgeisio ar ôl 6 mis.

 

Os nad oes gennych chi gymhwyster Lefel 3 neu'n uwch, rhaid i chi basio prawf rhesymu llafar a chyfrifo hefyd. Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd i Lefel 3.

Yr ateb byr yw byddwch. Mae plismona yn rôl cyffrous ond heriol, ac nid yw'n addas i bawb. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i bob ddarpar Gwnstabl Gwirfoddol ystyried y sialensiau hyn a'u haddasrwydd yn llawn, cyn cyflwyno eu cais.

Os byddwch yn methu ar unrhyw bwynt yn ystod y broses, bydd y llu yn eich hysbysu. Er nad oes modd cwblhau proses ail-sefyll, bydd modd ailymgeisio cyn pen chwe mis o gael eich hysbysu.

Os bydd ymgeiswyr yn methu mynychu unrhyw apwyntiadau yn ystod y broses, heb roi gwybod ymlaen llaw a rhoi rheswm boddhaol dros hynny, rydym yn cadw'r hawl i'w tynnu o'r broses.

Cyflawnir yr holl ddarpariaeth wyneb yn wyneb ar safle yr heddlu yn ardal Heddlu De Cymru. Cyflawnir gwaith hunan-astudio a dysgu ar-lein o bell.

Nid yw'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn ateb fy nghwestiwn. Sut ydw i'n cysylltu?

Anfonwch unrhyw ymholiadau pellach drwy e-bost i: [email protected]