Mae'r canllawiau ar gyfer ymuno â'r Gwnstabliaeth Wirfoddol fwy neu lai yn union yr un peth â'r rhai ar gyfer swyddog yr heddlu rheolaidd.

Rydym yn annog pobl o bob cefndir i ymuno â'r sefydliad. Fodd bynnag, nid yw rhai galwedigaethau yn gydnaws â dod yn gwnstabl gwirfoddol, er enghraifft os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog, yn borthor neu'n gweithio i sefydliad diogelwch.

Am ragor o wybodaeth ewch i  Gylchlythyr NPIA 01/2011

Oedran

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol. Does dim uchafswm oedran, ond cofiwch fod rhaid i ymgeiswyr allu bodloni'r gofynion ffitrwydd, meddygol a golwg ar gyfer y rôl hon.

Cenedligrwydd

Mae'n rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu'r Swistir, yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n ddinesydd tramor heb unrhyw gyfyngiadau aros yn y Deyrnas Unedig. Yn unol â chanllawiau'r Swyddfa Gartref a Pholisi Fetio Cenedlaethol Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, hoffem atgoffa ymgeiswyr fod yn rhaid iddynt fod wedi byw yn y DU yn barhaol am gyfnod o dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.

Addysg

Mae'n rhaid eich bod wedi ennill cymhwyster lefel 3 (Safon Uwch neu safon gyfatebol) neu wedi cwblhau'r asesiad rhesymu a chyfrifo llafar ar-lein yn llwyddiannus. Noder bod yn rhaid i chi lanlwytho eich tystysgrif cymhwyster berthnasol wrth i chi gyflwyno eich cais.  Os nad oes gennych dystysgrif ddilys ar adeg cyflwyno'r cais, ni fyddwch yn gallu gwneud cais.

Ffitrwydd Corfforol

Mae'n rhaid i chi fod yn ffit yn gorfforol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau Cwnstabl Gwirfoddol yn llwyddiannus. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd basio prawf ffitrwydd cyn cael ei benodi. Ar gyfer y prawf dygnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar drac 15 metr gan gadw amser â chyfres o synau bipian, bydd y synau bipian yn mynd yn gyflymach hyd at lefel 5.4 wrth i'r prawf fynd yn ei flaen.

Iechyd

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn delio â phwysau a gofynion gwaith y rôl.

Cyn iddynt gael eu penodi, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cael cynnig swydd amodol lenwi holiadur meddygol a chael archwiliad meddygol, a fydd hefyd yn cynnwys prawf golwg a mesur màs y corff (BMI).  Yn ôl cylchlythyr 59/2004 presennol y Swyddfa Gartref mae hyn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn cyrraedd y safon hon ei ohirio a / neu na chânt eu penodi.

Ni chaiff ymgeiswyr sy'n Gwnstabliaid Gwirfoddol â BMI dros hynny eu hystyried yn ffit oni fydd canran o fraster y corff yn llai na 30% i ddynion neu 36% i fenywod. Bydd methu â chyrraedd y safonau meddygol a golwg yn golygu na allwch gael eich penodi. Darllenwch y cwestiynau cyffredin i weld y gofynion o ran golwg.

Os oes gennych anabledd, byddwn yn gwneud addasiadau lle y bo'n rhesymol i ni wneud hynny.

Cyfyngiadau Taldra

Nid oes unrhyw ofynion o ran taldra.

Tatŵs

Gall ymgeiswyr â thatŵs gweledol fod yn gymwys i gael eu penodi. Caiff pob achos ei ystyried yn ôl ei rinwedd ei hun, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵs. Rhaid i'r tatŵs beidio â bod yn sarhaus yn erbyn cyd-weithwyr neu aelodau'r cyhoedd na disodli urddas eich rôl o fewn yr Heddlu. Ystyrir bod tatŵs ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo yn annerbyniol ond, o dan rai amgylchiadau, mae'n bosibl yr ystyrir maint, natur ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵs ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl llwyddo yn y gwiriadau cymhwysedd, nhw sy'n gyfrifol am roi gwybod i'r adran Adnoddau Dynol a darparu lluniau priodol y bydd angen eu gwirio.

Statws Ariannol

Bydd statws ariannol pob ymgeisydd yn cael ei archwilio. Cynhelir yr archwiliadau hyn oherwydd bydd gan Gwnstabliaid Gwirfoddol fynediad i wybodaeth freintiedig a all eu gwneud yn agored i lygredd. Caiff unrhyw ymgeiswyr sydd â dyfarniadau Llys Sirol yn eu herbyn nad ydynt wedi'u bodloni, sydd wedi eu cofrestru'n fethdalwyr â symiau sy'n ddyledus o hyd, eu gwrthod. Os ydych wedi talu eich dyledion methdalu yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais.

Cofnod Troseddol

Efallai y byddwch dal yn gymwys i ymuno â gwasanaeth yr heddlu os oes gennych fân euogfarnau/rhybuddiadau, ond mae rhai troseddau ac amodau a fydd yn golygu eich bod yn anghymwys. Mae'n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw'r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob euogfarn draffig. Oherwydd natur plismona, mae'n hanfodol ein bod yn fetio ymgeiswyr llwyddiannus yn drylwyr cyn y gallant ymuno â'r rhaglen.

Aelodaeth o Blaid Genedlaethol Prydain (BNP) neu sefydliad tebyg

Mae gan Wasanaeth yr Heddlu bolisi o wahardd unrhyw un o'i swyddogion neu ei staff rhag ymaelodi â'r BNP neu sefydliad tebyg y gall eu nodau, eu hamcanion neu eu datganiadau fod yn groes i'r ddyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o'r BNP neu sefydliad tebyg, neu wedi bod yn aelod o'r BNP neu sefydliad tebyg, caiff eich cais ei wrthod.