Swyddog Datrys Cyswllt

Mae hon yn swydd heriol lle mae angen unigolion sy’n gallu gweithio o dan bwysau, blaenoriaethu llwythi gwaith a bod yn flaengar. Mae’n rhaid i unigolion ddeall pwysigrwydd darparu gwasanaeth o ansawdd da a phrydlon i gwsmeriaid. Yn gyfnewid am hyn, bydd gennych swydd foddhaol iawn lle byddwch yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelu cymunedau De Cymru.

Bydd gofyn i chi weithio sifftiau 24/7.

Y raddfa gyflog yw 3/4, sy’n dechrau ar £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50 y flwyddyn ar sail pro rata. (Noder – mae hyn yn cynnwys lwfans sifft o 20% ac ychwanegiadau penwythnos)

Mae’r rolau yn rhai llawn amser ac maent wedi’u lleoli yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, canolfan sy’n sicrhau bod cymunedau De Cymru yn ganolog i bopeth a wnaiff. Bydd ein staff, sydd wedi’u hyfforddi i safon uchel, yn ateb galwadau brys a galwadau nad ydynt yn rhai brys ac yn ymateb iddynt. Bydd y ganolfan yn cynorthwyo swyddogion gweithredol drwy anfoniad radio. Ein nod yw bod yn dîm cwbl aml-swyddogaeth.

Ein staff yw pwynt cyswllt cyntaf ein sefydliad ac ar y pwynt hwn gall ein staff ddylanwadu’n gadarnhaol ar y profiad cyffredinol a gaiff pobl o’r gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru.

Yn ogystal, bydd y wybodaeth a gesglir gan ein staff yn sail i ymateb i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gweithredol, gan gynnwys damweiniau ar y ffyrdd, digwyddiadau sy’n ymwneud â drylliau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau casineb ac ymosodiadau.

Mae rôl yr Adran o fewn y sefydliad yn cynnwys:

 • Rheoli galwadau brys a galwadau nad ydynt yn rhai brys i’r Heddlu, gan y cyhoedd a gwasanaethau brys eraill.
 • Sicrhau y caiff gwybodaeth am ddigwyddiad ei chofnodi a’i throsglwyddo yn gywir.
 • Trefnu ymateb gan yr heddlu, gan alw ar unedau arbenigol megis y criw hofrennydd, tîm drylliau neu staff lleoliadau troseddau i gynorthwyo gyda’r gwaith plismona os bydd angen.
 • Rheoli trosglwyddiadau radio’r heddlu.
 • Cysylltu â gweithrediadau teledu cylch cyfyng awdurdodau lleol, carchardai a sefydliadau eraill y Llywodraeth (er enghraifft y Bathdy Brenhinol).
 • Rheoli system gyfathrebu’r heddlu yn ystod digwyddiadau mawr (e.e. ymweliad brenhinol) a digwyddiadau chwaraeon.
 • Monitro coridor yr M4 yn ardaloedd Heddlu De Cymru.


Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymdrîn ag 1.2 miliwn o alwadau brys a galwadau nad ydynt yn rhai brys gan y Cyhoedd bob blwyddyn.

Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf i’r rhai sy’n ffonio ac rydym yn chwarae rôl allweddol wrth sicrhau bod y cyhoedd yn cael yr ymateb cywir gennym.  Mae ein technoleg o’r radd flaenaf yn caniatáu i ni ymateb yn effeithiol i alwadau ac i wneud yn siŵr yr anfonir swyddogion yn effeithlon i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau fel damweiniau ar y ffyrdd, digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, ymosodiadau, troseddau casineb a digwyddiadau sy’n ymwneud â drylliau.

Patrwm sifft

Bydd gofyn i chi weithio patrwm sifft, a fydd yn cynnwys gweithio cyfuniad o sifftiau wyth, naw a deg awr dros gyfnod 24/7 am chwe diwrnod a fydd yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn a nos, a fydd yn cael eu dilyn gan bedwar diwrnod o orffwys.

Y broses gwneud cais

 1. Profion cymhwysedd (Sifftio papur)

Rhaid i bawb sy’n gwneud cais i ymuno â Gwasanaeth yr Heddlu wynebu proses sgrinio drwyadl. Rhowch bob cyfenw a fu gennych erioed, gan gynnwys eich enw genedigol.

Ni chaiff eich cais ei brosesu heb rif Yswiriant Gwladol.

Mae’n rhaid eich bod yn gallu rhoi ateb cadarnhaol i bob un o’r datganiadau canlynol cyn gwneud cais.

 • Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu drosodd ar adeg gwneud cais.
 • Mae’n rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig neu’n ddinesydd gwlad sy’n aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’r Swistir. Mae dinasyddion y Gymanwlad a thramorwyr sy’n byw yn y DU heb gyfyngiadau yn gymwys i wneud cais hefyd.
 • Rydych wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am y tair blynedd ddiwethaf – Hoffem atgoffa ymgeiswyr fod yn rhaid iddynt fod wedi byw yn y DU yn barhaol am gyfnod o dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni’r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu’r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i’r un graddau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.
 • Yn ddelfrydol, ni ddylai fod cofnod troseddol gennych. Os oes gennych gollfarnau fel oedolyn neu gollfarnau a gawsoch pan oeddech dan 18 oed, mae’n annhebygol y byddwch yn addas, ond efallai na fydd rhai mân droseddau a rhybuddiadau yn eich eithrio. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sydd wedi cael rhybudd ffurfiol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, sydd wedi cyflawni trosedd dreisgar neu drosedd trefn gyhoeddus. Pan fyddwn yn gwneud ein penderfyniadau, cawn ein llywio gan npia-02-20112835.pdf (lawrlwythwyd 3192 o weithiau).
 • Ni chaniateir i chi fod wedi’ch cofrestru’n fethdalwr â symiau sy’n ddyledus o hyd, bod dyfarniadau llys sirol yn eich erbyn nad ydynt wedi’u bodloni, neu’ch bod yn destun Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) cyfredol.
 • Nid ydych wedi derbyn mwy na thair collfarn moduro yn y pum mlynedd ddiwethaf.
 • Mae gan Wasanaeth yr Heddlu bolisi o wahardd unrhyw un o’i swyddogion neu ei staff rhag ymaelodi â Phlaid Genedlaethol Prydain (BNP), Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol, y gall eu nodau, eu hamcanion neu eu datganiadau fod yn groes i’r ddyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol.

 1. Llunio Rhestr Fer (sgorio’r cwestiynau cymhwysedd ar eich ffurflen gais)

Bydd panel dethol yn llunio rhestr fer o’r ceisiadau yn erbyn nifer o feini prawf gosodedig. Caiff y meini prawf a ddewisir ar gyfer llunio pob rhestr fer eu dewis yn uniongyrchol o Broffil y Rôl a byddwch yn gallu gweld yr hyn y bydd y panel dethol yn ei ddewis yn ei erbyn gan fod hyn ar gael yn y tabl matrics ar ddiwedd proffil y rôl.  Dyma’r hyn y dylech fod yn rhoi tystiolaeth yn ei erbyn yn eich cais. Disgwylir i ymgeiswyr roi tystiolaeth o’u gallu yn erbyn y meini prawf a nodir ym Mhroffil y Rôl. Dylech bob amser roi enghreifftiau sy’n nodi ansawdd y gwaith rydych wedi ei wneud a faint o waith rydych wedi’i wneud.  Cyfeiriwch at ragor o wybodaeth o dan y broses gwneud cais.

Byddwn yn hysbysu ymgeiswyr p’un a fu eu cais yn llwyddiannus ai peidio. Byddwn yn gallu rhoi eich sgoriau i chi, ond yn anffodus ni fydd adborth unigol ar gael. Bydd croeso i chi ail-ymgeisio pan fyddwn yn recriwtio eto.

Proses asesu

Profion sain

Os bydd eich cais yn llwyddiannus bydd yn rhaid i chi basio dau brawf sain. Bydd un prawf yn asesu eich sgiliau sillafu a gramadeg yn benodol, a bydd y llall yn profi p’un a ydych yn gallu cymryd gwybodaeth amlwg o’r alwad.  Bydd y ddau brawf yn profi eich gallu i ddelio â’r mathau hyn o alwadau ac i gasglu’r wybodaeth y bydd ei hangen ar swyddogion yr heddlu.

Er mwyn pasio’r profion nid oes angen i chi deipio gair am air, ond mae’n rhaid i chi gynnwys yr holl wybodaeth berthnasol a phwysig ac mae’n rhaid i bopeth rydych yn ei ysgrifennu wneud synnwyr.  Byddwch yn cael stopio ac ailchwarae’r prawf, ond bydd hyn yn arafu eich cyflymder teipio ac efallai na fyddwch yn cwblhau pob senario yn yr amser o roddir, a allai effeithio ar eich sgôr derfynol.

Byddwch yn cael eich sgoriau, ond yn anffodus ni fyddwn yn gallu rhoi adborth unigol.  Os byddwch yn aflwyddiannus, bydd croeso i chi ailymgeisio pan fyddwn yn recriwtio eto.

Y Ganolfan asesu

Os byddwch yn llwyddiannus yn y profion sain, bydd yn rhaid i chi fynychu canolfan asesu lle y bydd angen i chi gwblhau Prawf Recriwtio Cychwynnol yr Heddlu mewn perthynas ag ymresymu rhifyddol ac ymresymu ar lafar; cyfweliad ar sail cymhwysedd; a galwad ffôn chwarae rôl lle byddwch yn rhyngweithio ag aseswr.

Mae’r Ganolfan Asesu yn gyfres o ymarferion ymarferol a gynlluniwyd i brofi eich medrusrwydd meddyliol. Caiff yr ymarferion hyn eu defnyddio er mwyn penderfynu a oes gan ymgeiswyr y sgiliau a’r doethineb angenrheidiol i berfformio rôl Gweithredwr Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth lawn i chi ynglŷn â’r hyn y mae’r profion y eu cynnwys ar yr adeg berthnasol.

Byddwch yn cael eich sgoriau, ond yn anffodus ni fyddwn yn gallu rhoi adborth unigol.  Os byddwch yn aflwyddiannus, bydd croeso i chi ailymgeisio pan fyddwn yn recriwtio eto.

Fetio, geirdaon, canolwyr a phrofion meddygol 

Gwahoddir ymgeiswyr i gwblhau holiadur meddygol y gellir ei drafod er mwyn nodi unrhyw faterion a allai atal penodiad oherwydd risg i’r ymgeisydd neu i unrhyw un sy’n defnyddio gwasanaeth Heddlu De Cymru. Yn ogystal, caiff prawf clyw ei gynnal at ddiben goruchwylio iechyd. Mae natur y gwaith yn golygu bod angen gwiriadau fetio diogelwch. Mae penodiad yn amodol ar gwblhau’r gwiriadau yn foddhaol.  Ceisir geirdaon cyflogaeth gan y cyflogwr presennol a chyn-gyflogwyr yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Cynnig penodiad

Dim ond ar ôl gwiriadau cefndir boddhaol y caiff hyn ei roi.  Byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd i chi ag y gallwn ond byddwn yn rhoi o leiaf bedair wythnos i chi er mwyn i chi allu siarad â’ch cyflogwr presennol ynglŷn â phryd y gall eich rhyddhau i ddechrau gweithio gyda ni. Byddwch hefyd yn cael contract cyflogaeth ar yr adeg hon. Sicrhewch nad ydych yn hysbysu eich cyflogwr presennol eich bod yn gadael tan ein bod wedi rhoi eich contract i chi.

Hyfforddiant a gwyliau blynyddol

Bydd pob unigolyn a gaiff ei recriwtio yn ymgymryd â rhaglen hyfforddiant fodiwlaidd a fydd yn para am 16 wythnos. Cynhelir rhannau o’r hyfforddiant ar ein safle hyfforddi yn Ardal Heddlu De Cymru.

Byddwch hefyd yn cwblhau rhan o’ch hyfforddiant yn eich gweithle parhaol, sef y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Pencadlys Heddlu De Cymru. Yn ystod y cyfnod hyfforddiant 16 wythnos, ni fyddwch yn gallu cymryd gwyliau blynyddol heblaw am absenoldeb a drefnwyd yn ystod wythnos 8 yr hyfforddiant.

Bydd cyfnod o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a gaiff ei atgyfnerthu wedyn mewn amgylchedd “byw”, a byddwch yn cael cymorth ar bob cam.

Wythnosau 1 – 7 – Gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00. Byddwch yn cael hyfforddiant ar systemau TG Heddlu De Cymru a phob elfen o ymdrin â galwadau.

Wythnos 8 – Gwyliau blynyddol

Wythnosau 9 – 16 – Gweithio patrwm sifft. Cyfuno â dysgu gyda Thiwtoriaid.

Byddwch yn cwblhau asesiadau ar hyd y ffordd a bydd gofyn i chi gyrraedd safon weithredu dderbyniol.