Hoffech chi gael gyrfa heb ei debyg? Os felly… ymunwch ȃ ni

Hoffem sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau. Er mwyn gwneud hyn, rydym am i'r ymgeiswyr gorau o ystod eang o gefndiroedd wneud cais i ddod yn rhan o'n teulu plismona.

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw denu, recriwtio, cefnogi a hyrwyddo unigolion talentog sy'n cynrychioli'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu ledled De Cymru. Er mwyn gwerthfawrogi gwahaniaethau, mae'n rhaid i ni fod yn gynhwysol: rydym yn cydnabod bod pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau, agweddau a phrofiadau o gefndiroedd a diwylliannau amrywiol yn gallu cynnig syniadau a safbwyntiau newydd. Bydd annog a harneisio'r gwahaniaethau hyn yn gwella Heddlu De Cymru ac rydym yn ymrwymedig i gyflawni gweithlu sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Wrth ddarparu ein gwasanaeth plismona, mae'n hanfodol ein bod yn meithrin ymddiriedaeth a hyder ein holl gymunedau ac yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant i bawb.

Rydym yn annog unigolion o grwpiau a chymunedau sydd wedi'u tangynrychioli i fanteisio ar ein cyfleoedd recriwtio a datblygu. Fel y caniateir yn neddfwriaeth cydraddoldeb cyflogaeth y DU, rydym yn falch o ddilyn polisi Gweithredu Cadarnhaol i'n helpu i gyflawni hyn.

Mae gweithredu cadarnhaol yn cyfeirio at ystod o fesurau a mentrau y gall cyflogwyr eu dilyn yn gyfreithlon er mwyn annog unigolion o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli i wneud ceisiadau am swyddi.

Mae sicrhau gwahaniaethau gwirioneddol yn nheulu'r heddlu yn arwain at safbwyntiau gwahanol sy'n ein helpu i ddeall ein cymunedau yn well. Drwy wneud hyn, gallwn fod yn arloesol ac ymateb i anghenion ein cymunedau sy'n newid o hyd.

Mae ein tîm Gweithredu Cadarnhaol, sy'n cynnwys swyddogion yr heddlu sy'n gwasanaethu a staff yr heddlu, wrth law i gynnig cymorth i ddarpar ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig. Gallant gynnig cymorth wedi'i deilwra, un i un weithiau, i'ch arwain dwy'r broses gwneud cais. Gallant eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau rydych yn teimlo eich bod yn eu hwynebu, ni waeth pa adran o deulu'r heddlu rydych yn ystyried ymuno â hi.

Am fod ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wedi'u tangynrychioli yn yr Heddlu ar hyn o bryd, rydym yn croesawu ceisiadau, a chyfleoedd i gynnal sgwrs anffurfiol ag unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn benodol.

Os hoffech drafod ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, cyfleoedd a'r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â'n tîm gweithlu cynrychioladol yn [email protected].

Noder: Nid yw ein gweithdrefn ddethol ei hun yn wahanol ac mae'n seiliedig ar deilyngdod yn unig. Nid yw ‘Gweithredu cadarnhaol’ yn ceisio dileu cystadleuaeth a bydd Heddlu De Cymru bob amser yn cyflogi'r ymgeiswyr gorau.