Byddwn yn recriwtio ar gyfer PCSOs cyn bo hir

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) yw'r cysylltiad hollbwysig rhwng y gymuned a'r Heddlu, sy'n gweithio yng nghanol ein cymunedau er mwyn sicrhau bod gan bawb y cymorth sydd ei angen arnynt. Dysgwch fwy am rôl y PCSO.

Hoffem sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau. Er mwyn gwneud hyn, rydym am i'r ymgeiswyr gorau o ystod eang o gefndiroedd wneud cais i ddod yn rhan o'n teulu plismona.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyda Heddlu De Cymru fel PCSO, cwblhewch ein ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

Bydd y rhan fwyaf o'r swyddi wedi'u lleoli yng Nghaerdydd a'r Fro, felly rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o'r ardaloedd hyn yn arbennig.

Hoffech chi gael gyrfa heb ei debyg? Os felly… ymunwch ȃ ni

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw denu, recriwtio, cefnogi a hyrwyddo unigolion talentog sy'n cynrychioli'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu ledled De Cymru. Er mwyn gwerthfawrogi gwahaniaethau, mae'n rhaid i ni fod yn gynhwysol: rydym yn cydnabod bod pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau, agweddau a phrofiadau o gefndiroedd a diwylliannau amrywiol yn gallu cynnig syniadau a safbwyntiau newydd. Bydd annog a harneisio'r gwahaniaethau hyn yn gwella Heddlu De Cymru ac rydym yn ymrwymedig i gyflawni gweithlu sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Wrth ddarparu ein gwasanaeth plismona, mae'n hanfodol ein bod yn meithrin ymddiriedaeth a hyder ein holl gymunedau ac yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant i bawb.

Rydym yn annog unigolion o grwpiau a chymunedau sydd wedi'u tangynrychioli i fanteisio ar ein cyfleoedd recriwtio a datblygu. Fel y caniateir yn neddfwriaeth cydraddoldeb cyflogaeth y DU, rydym yn falch o ddilyn polisi Gweithredu Cadarnhaol i'n helpu i gyflawni hyn.

Mae gweithredu cadarnhaol yn cyfeirio at ystod o fesurau a mentrau y gall cyflogwyr eu dilyn yn gyfreithlon er mwyn annog unigolion o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli i wneud ceisiadau am swyddi.

Mae sicrhau gwahaniaethau gwirioneddol yn nheulu'r heddlu yn arwain at safbwyntiau gwahanol sy'n ein helpu i ddeall ein cymunedau yn well. Drwy wneud hyn, gallwn fod yn arloesol ac ymateb i anghenion ein cymunedau sy'n newid o hyd.

Mae ein tîm Gweithredu Cadarnhaol, sy'n cynnwys swyddogion yr heddlu sy'n gwasanaethu a staff yr heddlu, wrth law i gynnig cymorth i ddarpar ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig. Gallant gynnig cymorth wedi'i deilwra, un i un weithiau, i'ch arwain dwy'r broses gwneud cais. Gallant eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau rydych yn teimlo eich bod yn eu hwynebu, ni waeth pa adran o deulu'r heddlu rydych yn ystyried ymuno â hi.

Am fod ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wedi'u tangynrychioli yn yr Heddlu ar hyn o bryd, rydym yn croesawu ceisiadau, a chyfleoedd i gynnal sgwrs anffurfiol ag unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn benodol.

Os hoffech drafod ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, cyfleoedd a'r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â'n tîm gweithlu cynrychioladol yn Joinus@south-wales.police.uk.

Noder: Nid yw ein gweithdrefn ddethol ei hun yn wahanol ac mae'n seiliedig ar deilyngdod yn unig. Nid yw ‘Gweithredu cadarnhaol’ yn ceisio dileu cystadleuaeth a bydd Heddlu De Cymru bob amser yn cyflogi'r ymgeiswyr gorau.