Mae'r llwybr mynediad newydd hwn yn gyfle gwych i unigolion dawnus a medrus ymuno â'r heddlu ac yna symud i lwybr ditectif.

Rydym yn cynnig cyfle cyffrous i raddedigion ddilyn ein Rhaglen Garlam i rôl Ditectif. Ar ôl dilyn hyfforddiant cychwynnol yr Heddlu a chyrraedd cerrig milltir allweddol, byddwch yn gweithio mewn rôl Ymchwilydd dan Hyfforddiant cyn dilyn hyfforddiant ymchwilio uwch a lleoliadau arbenigol er mwyn datblygu'r meddylfryd ymchwilio.

Mae Ditectifs yn gyfrifol am ymchwilio i droseddau difrifol a chymhleth a byddant yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau o'r dechrau i'r diwedd.

Mae'n wir, gall y rôl fod yn heriol a bydd angen i chi fod yn wydn, ond dyma un o'r swyddi mwyaf gwerth chweil posibl. Drwy gydol y cyfnod hwn, bydd ymgeiswyr yn cael y lefel uchaf o hyfforddiant a chymorth.

Nid oes modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cadwch lygad allan am y wybodaeth ddiweddaraf

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae Heddlu De Cymru yn croesawu'n benodol ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o weithio o dan fenter gweithredu cadarnhaol i gefnogi'r rheini o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Os ydych yn dod o gefndir amrywiol a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â'n Tîm Gweithlu Cynrychioliadol.

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).

 

Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

 

Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.

 

Fel heddlu, rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn y dechnoleg ddiweddaraf ac yn llesiant staff a swyddogion. Mae Heddlu De Cymru wedi bod wrth wraidd llawer o ddigwyddiadau mawr – gyda Chynghrair y Pencampwyr, NATO a'r Gemau Olympaidd ymhlith eraill wedi eu cynnal yma yn Ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

 

Pan fydd hi'n amser i chi arbenigo neu gael dyrchafiad; fe welwch fod Heddlu De Cymru yn gyflogwr cefnogol a byddwn yn rhoi cyfle i'ch dyheadau a'ch galluoedd gael eu cydnabod.

 

Mae ein Rhaglen Rheoli Talent unigryw yn newydd ar gyfer 2020, gan gynnig llwybrau datblygu ychwanegol i swyddogion eithriadol.

Rhybuddion ac Euogfarnau

Efallai y byddwch dal yn gymwys i ymuno â gwasanaeth yr heddlu os oes gennych fân euogfarnau/rhybuddiadau, ond mae rhai troseddau ac amodau a fydd yn golygu eich bod yn anghymwys. Mae'n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw'r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob euogfarn draffig. Oherwydd natur plismona, mae'n hanfodol ein bod yn fetio ymgeiswyr llwyddiannus yn drylwyr cyn y gallant ymuno â'r rhaglen.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, rhaid eich bod wedi bod yn byw yn y DU am gyfnod di-dor am dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.

 

Statws Ariannol

Bydd statws ariannol pob ymgeisydd yn cael ei archwilio. Cynhelir yr archwiliadau hyn oherwydd bydd gan heddwas fynediad i wybodaeth freintiedig a all eu gwneud yn agored i lygredd. Gwrthodir unrhyw ymgeiswyr y mae ganddynt ddyfarniadau Llys Sirol cyfredol yn eu herbyn, neu sydd wedi'u cofrestru'n fethdalwyr â dyledion heb eu talu. Os bydd gennych ddyledion methdalu sydd wedi'u gollwng, yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais. Ni chaiff ymgeiswyr sy'n destun Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) cyfredol eu hystyried.

 

Iechyd

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn delio â phwysau a gofynion gwaith y rôl. Cyn iddynt gael eu penodi, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cael cynnig swydd amodol lenwi holiadur meddygol a chael archwiliad meddygol, a fydd hefyd yn cynnwys prawf golwg a mesur màs y corff (BMI). Yn ôl cylchlythyr 59/2004 presennol y Swyddfa Gartref mae hyn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn cyrraedd y safon hon ei ohirio a / neu na chânt eu penodi.

Ni ystyrir bod ymgeiswyr i fod yn Swyddogion yr Heddlu, y mae eu BMI dros 32, yn ffit, oni bai bod canran y braster yn eu corff yn llai na 30% ar gyfer dynion neu 36% ar gyfer menywod.

Os oes gennych anabledd, byddwn yn gwneud addasiadau lle y bo'n rhesymol i ni wneud hynny.

 

Ffitrwydd Corfforol

Mae'n rhaid i chi fod yn ffit yn gorfforol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau heddwas yn llwyddiannus. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd basio prawf ffitrwydd cyn cael ei benodi. Ar gyfer y prawf dygnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar drac 15 metr gan gadw amser â chyfres o synau bipian, bydd y synau bipian yn mynd yn gyflymach hyd at lefel 5.4 wrth i'r prawf fynd yn ei flaen.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, tua 6 wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r dyletswyddau i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu wedi bod yn rhan ohoni yn flaenorol, mae'n bosibl y caiff eich cais ei wrthod.

 

Tatŵau

Bydd ymgeiswyr â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi o bosibl.
Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

     

Pwynt Tâl 0

21,402

Cyflog cychwyn

Pwynt Tâl 1

24,780

Porth 1 (12 mis)

Pwynt Tâl 3

27,030

Diwedd y cyfnod prawf (2 flynedd)

 

Beth gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

 • Gwyliau Blynyddol o 22 diwrnod (sy'n cynyddu gyda hyd y gwasanaeth), a gwyliau banc neu amser yn lle.
 • Pensiwn yr heddlu.
 • Talebau Gofal Plant – y gellir eu defnyddio i dalu am ddarparwyr gofal plant cymeradwy.
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu estynedig.
 • Cymorth wrth sicrhau cymwysterau plismona proffesiynol.
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol a'r cyfle i fanteisio ar amrediad o wasanaethau lles.
 • Cymorth a chyngor gan ein Cymdeithasau Staff a'n Rhwydweithiau Cymorth, sy'n cynnwys:  Cymdeithas Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LHDT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cymorth Gallu, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.
 • Mynediad i gampfeydd gyda chymhorthdal – ar draws ardal yr heddlu.
 • Cynllun beicio i'r gwaith.
 • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafiad o fewn sefydliad, sy'n gwerthfawrogi datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol, sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a nifer yn fwy.

 

Manteision gweithio i Heddlu De Cymru.

Y Person

Bydd gofyn eich bod yn meddu ar y cymwyseddau a'r gwerthoedd sydd eu hangen er mwyn bod yn dditectif; ond bydd angen i chi hefyd ddangos y rhinweddau canlynol:

 • Gwydnwch
 • Meddylfryd chwilfrydig/trefnus
 • Dycnwch/Natur benderfynol
 • Sylw i fanylion
 • Perchnogaeth
 • Y gallu i wneud penderfyniadau moesegol

Y rôl

Fel ditectif, byddwch yn gweithio ar amrywiaeth eang o droseddau, gan gynnwys achosion cymhleth a difrifol, ac yn cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae gyrfa ditectif yn amrywiol, ac mae heriau'r rôl yn gymesur â'r gwobrau; sef canfod troseddau a chefnogi pobl De Cymru.

Mae'r meysydd gwaith yn cynnwys y canlynol:

Mae ein Hadran Ymchwiliadau Troseddol yn ymdrin â digwyddiadau fel ymosodiadau difrifol, ymosodiadau rhywiol difrifol, lladrad, bwrgleriaeth ac achosion mawr o ddwyn eiddo. Mae'n ymdrin â digwyddiadau difrifol ac yn mynd ar drywydd ymchwiliadau hyd nes iddynt gael eu cwblhau.

 

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais am swydd ditectif arbenigol ac mae'n bosibl trosglwyddo i unedau gwahanol yn ystod eich gyrfa.

Mae Ymchwilwyr Diogelu'r Cyhoedd yn ymchwilio i achosion o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant, cam-drin plant ac oedolion agored i niwed sydd mewn perygl.

Mae ein Huned Troseddau Cyfundrefnol yn mynd ati'n rhagweithiol i ymchwilio i Grwpiau Troseddu Cyfundrefnol sy'n byw yn ardal Heddlu De Cymru a'r tu allan, sy'n effeithio ar gymunedau De Cymru.

Mae Tîm Ymchwilio Ar-lein yr Heddlu yn dîm canolog sy'n ymchwilio i unigolion yn Ne Cymru sy'n defnyddio'r rhyngrwyd gyda'r bwriad o edrych ar ddelweddau anweddus o blant, meddu arnynt a'u dosbarthu.

Mae'r Tîm Ymchwiliadau Troseddau Mawr yn gyfrifol am reoli ac ymchwilio i'r troseddau mwyaf difrifol a chymhleth, gan gynnwys Marwolaethau Amheus, Llofruddiaeth, Herwgipio a Chribddeilio.

Mae'r Uned Seiberdroseddu yn gyfrifol am ymchwilio i bob trosedd sy'n ddibynnol ar dechnoleg gwybodaeth yn ardal Heddlu De Cymru.

Mae'r Uned Troseddau Economaidd yn ymchwilio i achosion proffil uchel sylweddol a chymhleth o dwyll yn Ne Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â heddluoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, asiantaethau atal twyll a chyrff sector cyhoeddus a phreifat.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi swyddogion sydd newydd ymuno â'r heddlu ar lwybr carlam drwy fodiwlau plismona craidd cyn cychwyn ar hyfforddiant ymchwilio uwch a symud i rôl Ymchwilydd dan Hyfforddiant.

Rhaglen seiliedig ar waith yw hon, wedi'i chefnogi gan ddysgu mewn swydd a dysgu y tu allan i'r gwaith.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddilyn y rhaglen PIP 2 Genedlaethol a rhaid i Ymchwilwyr dan Hyfforddiant lwyddo yn yr Arholiad Ymchwilwyr Cenedlaethol. Mae'r arholiad hwn wedi'i ddylunio i sicrhau bod gan unigolion y wybodaeth gywir, y ddealltwriaeth gywir a'r sgiliau cywir i gymhwyso'r gyfraith a'r weithdrefn berthnasol er mwyn perfformio'n effeithiol fel ditectif.

Ar ôl i ymgeiswyr lwyddo yn yr arholiad hwn, byddant yn cwblhau Cwrs/Cyrsiau Hyfforddi PIP 2 ac yn parhau i weithio tuag at ddod yn Dditectif Gwnstabl achrededig parhaol.

Mae'r rhaglen hon yn arwain at Ddiploma i Raddedigion mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol.

Y broses ymgeisio

Rydym yn cydnabod y gall y broses gwneud cais fod yn hir a bydd yn cymryd sawl mis. Fodd bynnag, y dull gweithredu trylwyr hwn sy'n sicrhau ein bod yn dewis pobl a fydd yn dditectifs gwych.

Gallwch gwblhau'r ymarferion ar unrhyw declyn sydd â'r rhyngrwyd gyda chamera (gliniadur, llechen neu ffôn), ond er mwyn sicrhau cydnawsedd llawn gyda'r llwyfan ar-lein, dylai'r canlynol gael ei osod:

 

 • Dylai eich system gweithredu fod yn Windows 7 (neu'n uwch) neu'n Mac OS 10.11 (neu'n uwch).
 • Dylai eich porwr fod y fersiwn ddiweddaraf o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome neu Safari.
 • Dylech fod wedi gosod y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash.
  Rydych angen gwe gamera a meicroffon i gofnodi ymatebion.

 

Byddai’n ddoeth cwblhau’r broses ymgeisio gyfan ar yr un ddyfais gan y bydd y cyfeiriadau IP yn gwrthdaro os ydych chi’n penderfynu newid dyfeisiau ar ôl i chi ddechrau a gallai hyn eich atal rhag parhau â’ch cais. Felly, fe’ch cynghorir i beidio â chwblhau eich cais yn y gwaith.

 

Fe’ch cynghorir i beidio â defnyddio dyfeisiau symudol, megis llechi neu ffonau symudol, gan nad ydynt yn gydnaws â’r profion ar-lein y mae’n rhaid eu cwblhau. Gallwn ond ailosod profion unwaith i bob ymgeisydd.

 

Cynghorir ymgeiswyr hefyd i gadw llygad ar eu blwch post “sothach” am negeseuon e-bost yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y system.

Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy’n cynnwys rhywfaint o gwestiynau sylfaenol. Os byddwch chi'n pasio'r cam hwn bydd gofyn i chi gwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef Prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad. Mae’n rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio.

 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar radd.

 

Prawf o'ch Cymwysterau

Bydd gofyn i chi lanlwytho ac atodi eich Tystysgrif Gradd neu Lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol cyn i chi gyflwyno'ch cais. Os nad oes gennych chi gopi o hwn, bydd angen i chi gael gafael ar un gan y sefydliad addysgol priodol.

Os cyflawnwyd eich Gradd (neu'ch cymhwyster Lefel 3) y tu allan i'r DU, rhaid i chi sicrhau cadarnhad gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU fel tystiolaeth y caiff eich cymhwyster ei gydnabod fel un o safon Gradd (neu safon lefel 3).

Asesiad SEARCH ar gyfer Swyddogion Heddlu – gohiriwyd y rhain i gyd ac mae'r Coleg Plismona wedi dylunio dewis ar-lein amgen ac yn ei beilota ar hyn o bryd. Dylai hwn fod ar gael i'w gyflwyno i Heddluoedd cyn bo hir.

 

Trosglwyddo sgoriau gan Ganolfan Asesu Genedlaethol yr Heddlu (SEARCH) i Heddlu De Cymru

Gallwch wneud cais i drosglwyddo eich sgôr gan y Ganolfan Asesu, ond dim ond pan fyddwn yn hysbysebu ymgyrch recriwtio.

Fel rhan o’r broses recriwtio genedlaethol, mae Heddlu De Cymru yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n cael marc llwyddo cyffredinol o 50% ym mhob maes cymhwysedd yn y broses asesu genedlaethol (SEARCH). Noder pan fyddwch yn gwneud cais i drosglwyddo eich sgôr, y bydd yn ofynnol i chi gwblhau a chyflwyno ffurflen gais o hyd, a chwblhau unrhyw adrannau eraill o’r broses recriwtio y cewch eich cyfeirio atynt. (Ni fyddwch yn cael cadarnhad o ran p’un a yw eich sgôr o’r Ganolfan Asesu wedi cael ei derbyn ai peidio nes bod yr ymgyrch wedi cau).

Mae'r broses gwneud cais yn debyg iawn i broses y Rhaglen Mynediad i Raddedigion ar lefel PC, gydag asesiad ychwanegol yn canolbwyntio ar gymwyseddau Ditectif.

Prawf ffitrwydd

Weithiau, bydd plismona yn rôl sy'n gofyn llawer yn gorfforol, felly bydd angen i chi fod mewn cyflwr corfforol da i basio'r prawf ffitrwydd. Bydd y prawf yn mesur a yw lefel eich ffitrwydd yn ddigon da.

Ar gyfer y prawf gwydnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar hyd trac 15 metr yn unol â chyfres o synau blipio. Wrth i'r prawf fynd yn ei flaen, bydd y blipiau yn cyflymu i lefel 5.4.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Asesiad meddygol

O ganlyniad i natur gwaith plismona, mae ffitrwydd ac iechyd da yn hollbwysig. Fodd bynnag, croesawir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwch yn cael archwiliad meddygol.

Ceir anhwylderau a chyflyrau meddygol penodol y gallent gael effaith niweidiol ar eich gallu i gyflawni'r rôl mewn ffordd effeithiol; ystyrir pob achos yn ofalus fel rhan o'r broses feddygol.

 

Mynegai Màs y Corff (BMI)

Asesir ystod eich pwysau yn ystod eich asesiad meddygol. Mae'r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesur a elwir eich mynegai màs y corff (BMI). Gellir darganfod hwn os ydych yn gwybod eich pwysau a'ch taldra. Y cyfrifiad yw eich pwysau (mewn cilogramau) wedi'i rannu gyda'ch taldra (mewn metrau sgwâr). Gellir gweld canllawiau a siartiau hawdd i'w defnyddio ynghylch sut i gyfrifo'ch BMI ar wefan GIG.

Mae GIG yn cynghori bod BMI o 18.5 i 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Mae hyn yn golygu nad yw eich corf mewn perygl o ddioddef clefyd sy'n gysylltiedig â'ch pwysau.

Pennir safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu gan y Swyddfa Gartref. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn amlinellu bod hwn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r safon hwn ei oedi a / neu ni fyddant yn cael eu penodi.

Ni ystyrir bod ymgeiswyr i fod yn Swyddogion yr Heddlu, y mae eu BMI dros 32, yn ffit, oni bai bod canran y braster yn eu corff yn llai na 30% ar gyfer dynion neu 36% ar gyfer menywod.

 

Archwilio a geirdaon

Nodir pwysigrwydd gonestrwydd ac uniondeb yn glir trwy gydol ein proses ymgeisio. Mae swyddogion yn destun y Safonau Ymddygiad Proffesiynol, sy'n nodi mewn ffordd glir yr hyn y gall cymunedau ei ddisgwyl gan eu swyddogion.

Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

 

Prawf cyffuriau a fetio biometrig

Gofynnir i chi gael prawf cyffuriau a darparu gwybodaeth am unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd hefyd. Cyflwynwyd deddfwriaeth sy'n mynnu bod ymgeiswyr yn dilyn proses fetio biometrig.

Os byddwch yn methu'r prawf cyffuriau, ni chynigir swydd i chi gyda Heddlu De Cymru. Tynnir yn ôl y cynnig a roddwyd i ymgeiswyr mewnol sy'n methu prawf cyffuriau a gellir defnyddio'r canlyniadau o'r prawf cyffuriau yn unol â Pholisi Disgyblu Staff Heddlu De Cymru a Chod Ymddygiad Staff yr Heddlu.

Ar y dydd, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen caniatâd er mwyn casglu eich olion bysedd a sampl o'ch DNA at ddibenion archwiliad tybiannol a bod eich olion bysedd a'ch proffil DNA yn cael eu cadw yng Nghronfa Ddata Diddymu yr Heddlu (PEDb).

Diben sicrhau olion bysedd a samplau DNA yw er mwyn gallu cynnal archwiliad tybiannol yn erbyn y cronfeydd lleol a chenedlaethol cyn i chi gael eich penodi i'r heddlu. Diben hyn yw sicrhau nad ydych wedi bod yn destun sylw niweidiol yr heddlu yn flaenorol, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, a hefyd, nad oes unrhyw gyswllt rhyngoch chi ac unrhyw safleoedd trosedd heb eu datrys.

Nid oes amheuaeth fod hon yn rhaglen heriol a gwerth chweil. Byddwch yn dilyn rhaglen hyfforddiant dwy flynedd ddwys ac, yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn cwblhau hyfforddiant gorfodol fel diogelwch personol a hyfforddiant cymorth cyntaf ynghyd â dysgu academaidd drwy Ddiploma i Raddedigion mewn Plismona Proffesiynol mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Byddwch yn treulio hyd at 26 wythnos yn ymgymryd â dysgu cychwynnol yr Heddlu cyn cael lleoliad plismona ymateb lle bydd yn ofynnol i chi gyflawni statws patrolio annibynnol. Bydd disgwyl i chi sefyll yr Arholiad Ymchwilwyr Cenedlaethol ar ôl tua 9 mis, pan gewch eich rhoi mewn rôl ymchwilio yn ardal Heddlu De Cymru. Byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant mwy arbenigol ym mlwyddyn 2 a bydd gofyn i chi gwblhau a chyflwyno portffolio o dystiolaeth i gyflawni achrediad ditectif.