Cwestiynau Cyffredin

Bydd, bydd yn rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion academaidd y rhaglen.

 

Cwrs i raddedigion yw hwn sy'n arwain at Ddiploma i Raddedigion mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol.

 

Yn ogystal, bydd angen i'r ymgeiswyr basio'r Arholiad Ymchwilwyr Cenedlaethol a fydd yn cwmpasu deddfwriaeth berthnasol. Mae angen pasio er mwyn cyflawni achrediad fel ditectif.

 

Darperir cymorth ar gyfer pob arholiad ac asesiad, ond bydd angen i chi astudio yn eich amser eich hun hefyd.

Byddwch, yn ystod yr hyfforddiant cychwynnol. Mae'r rhaglen yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus feithrin gwybodaeth a sgiliau plismona craidd mewn rôl blismona ymateb mewn lifrai.

 

Yn dilyn y cyfnod hwn, bydd angen i chi wisgo dillad busnes trwsiadus (a ddarperir ar eich traul eich hun). Nodwch, fel swyddog yr heddlu, efallai y byddwch yn cael eich rhoi ar leoliad neu efallai y gofynnir i chi weithio mewn lifrai os bydd angen hynny ar y sefydliad.

Yn anffodus, dim ond os gallwch ddangos eich bod wedi cwblhau gradd yn y DU neu'r tu allan i'r DU y gallwch ymuno drwy'r Llwybr Ditectif hwn. Os nad oes gennych radd, beth am ystyried ein Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) neu ddod yn Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu?

 

Mae'r meini prawf cymhwysedd ychwanegol yr un peth ar gyfer holl swyddi swyddogion yr heddlu.

Gallwch. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau. Gwneir addasiadau i'r prosesau dethol a/neu'r amgylchedd gwaith, cyn belled â'i bod yn rhesymol gwneud hynny ar bob achlysur.

 

Os ydych yn ystyried bod gennych anabledd, rhowch wybod i ni am y math o addasiadau rhesymol a allai eich helpu i gymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol.

 

Gall ymgeiswyr â chyflwr sy'n ymwneud â niwroamrywiaeth, e.e. dyslecsia, wneud cais am addasiadau rhesymol yn ystod y broses asesu.

Yn anffodus, na chewch. Bydd angen i chi ddewis pa lwybr sy'n apelio fwyaf atoch a gwneud cais am y llwybr hwnnw'n unig. Bydd ein system yn amlygu unrhyw geisiadau dyblyg a bydd yn arwain at ddileu eich ceisiadau o'r broses.

Gallant, cyn belled â'ch bod wedi ymgymryd â'r asesiad SEARCH llawn neu asesiad Undydd/canolfan Asesu Rithwir ac wedi cyrraedd y lefel llwyddo ofynnol.

 

Bydd angen i chi gwblhau elfennau eraill proses asesu Heddlu De Cymru o hyd.

Byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r porthol ar ein gwefan e-recriwtio yn bennaf, felly bydd angen i chi fewngofnodi'n rheolaidd a chadw llygad ar eich e-bost (gan gynnwys eich ffolder sothach).

Nid yw'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn ateb fy nghwestiwn. Sut ydw i'n cysylltu?

Anfonwch unrhyw ymholiadau pellach drwy e-bost i: [email protected]