Mae Heddlu De Cymru yn darparu nifer o gymdeithasau i gefnogi staff yn ystod eu gwasanaeth.

Rydym am i’n sefydliad adlewyrchu’r amrywiaeth eang o gymunedau a wasanaethir gennym, ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi staff a all deimlo eu bod wedi’u ‘tangynrychioli’ yn y gweithle.

Beth bynnag fo’ch ffordd o fyw neu’ch cefndir, gallwch ddisgwyl i’ch cydweithwyr, eich goruchwylwyr a’ch hyfforddwyr gefnogi eich datblygiad gyrfa yn y sefydliad.

Rydym yn darparu’r cymdeithasau staff canlynol:

Rhwydwaith Cefnogi Gallu

Mae Rhwydwaith Cefnogi Gallu Heddlu De Cymru wedi’i sefydlu ar gyfer y rheini sydd ag anabledd neu sy’n byw drwy anabledd.

Ein nod fel grŵp yw rhoi dealltwriaeth i bawb o anabledd, a dealltwriaeth bod gan y gair hwn sawl ystyr gwahanol – nid yw anabledd yn dod a bywyd i ben – ac i rai, mae’n ddechrau newydd.

Drwy wneud bywyd gweithio aelodau o staff anabl yn fwy cynhyrchiol, yn un a werthfawrogir ac sy’n canolbwyntio ar alluoedd yn hytrach nag anableddau, gallwch newid byd rhywun.

Mae’r Rhwydwaith Cefnogi Gallu yma i helpu a chefnogi unrhyw un sydd ag anabledd neu sy’n cael ei effeithio gan anabledd. P’un a ydych yn byw gydag anabledd neu’n cael eich effeithio gan anabledd rhywun sy’n agos atoch, mae’r rhwydwaith yma i’ch cefnogi.

Cymdeithas Heddlu Du

Ffurfiwyd Cymdeithas Heddlu Du De Cymru (SWBPA) yn 1999, a’i nod yw gwneud De Cymru yn le mwy diogel a heddychlon, lle mae’r cyhoedd, yn enwedig y rheini sy’n ifanc, sy’n agored i niwed neu sydd o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, yn hyderus yn eu heddlu.

Mae gan aelodau’r gymdeithas rôl bwysig i’w chwarae er mwyn cyflawni’r nod hwn, gan eu bod yn gyntaf oll yn rhan o’r cymunedau lleiafrifoedd ethnig, ac yn ail, yn aelodau o wasanaeth yr heddlu.

Ers ei sefydlu ar 15fed Hydref 1999, mae’r gymdeithas wedi ceisio gwella amgylchedd gwaith staff lleiafrifoedd ethnig yn Ne Cymru drwy wella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i’w gymunedau amrywiol.

Drwy ddarparu rhwydwaith cefnogi i bob aelod o staff lleiafrifoedd ethnig, ac ymdrechu i wella cydberthnasau rhwng yr heddlu a chymunedau lleiafrifoedd ethnig, bydd y gymdeithas yn chwarae rôl gadarnhaol wrth gefnogi aelodau o staff yn fewnol, a chefnogi pob cymuned yn Ne Cymru yn allanol.

Mae gan y gymuned chwe amcan:

 • Darparu rhwydwaith cefnogi
 • Darparu rhwydwaith cymdeithasol
 • Gweithio tuag at gydraddoldeb cyfle
 • Gweithio tuag at wella cydberthnasau rhwng yr heddlu a phobl Ddu yn Ne Cymru a Dyfed Powys
 • Gweithio tuag at recriwtio a lleihau gwastraff
 • Helpu gyda datblygu polisïau


Mae’r gymdeithas yn aelod o’r Gymdeithas Heddlu Du Genedlaethol (NBPA). Mae’r NBPA yn cynrychioli’r holl Gymdeithasau/Rhwydweithiau Heddlu Du yng ngwasanaeth yr heddlu ledled y Deyrnas Unedig.

Y Cadeirydd Bharat Narbad yw Cadeirydd SWDPBPA, a gefnogir gan y Dirprwy Gadeirydd, Sunita Sood.

Cymdeithas Heddlu Cristnogol

Mae’r Gymdeithas Heddlu Cristnogol (CPA) wedi bodoli am dros 125 o flynyddoedd, sy’n golygu ei bod y gymdeithas yr heddlu hynaf o unrhyw fath.

Cafodd y gymdeithas ei sefydlu gan Catherine Gurney yn 1883 ac yn wreiddiol roedd yn gyfrifol am sefydlu’r canolfannau adsefydlu cenedlaethol ar gyfer swyddogion clwyfedig yr heddlu, a sefydlu cartrefi plant amddifaid ac ysgolion ar gyfer plant swyddogion.

Mae llawer o swyddogion yn parhau i ddefnyddio’r canolfannau adsefydlu heddiw, sef Flint House a St Andrews.

Nod Cangen De Cymru o’r CPA a’i aelodau yw dangos y gofal ymarferol hwn am eu cydweithwyr, cefnogi ei gilydd wrth i’w credoau gael eu profi gan y gwaith maent yn ei wneud a gwasanaethu’r gymuned fel swyddogion a staff Cristnogol yr heddlu.

Nod y CPA yw:

 1. Annog a chefnogi Cristnogion o fewn gwasanaeth yr heddlu.
 2. Cyfleu neges a gobaith Iesu Grist drwy eiriau, gweithrediadau a ffordd o fyw i’r cydweithwyr a’r cymunedau a wasanaethir gennym.
 3. Meithrin cydberthnasau rhwng y gymuned Gristnogol a’r heddlu.


I gael rhagor o wybodaeth am rôl y CPA a beth y gall y gymdeithas ei wneud i chi, ewch i wefan y Gymdeithas Heddlu Cristnogol.

Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd

Datganiad cenhadaeth Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd De Cymru yw:

Darparu amgylchedd gweithio cadarnhaol i aelodau benywaidd o staff, a chodi proffil staff benywaidd o fewn Heddlu De Cymru, ac felly wella ansawdd y gwasanaeth i gyhoedd De Cymru.

Mae’r gymdeithas yn anelu at gyflawni hyn drwy wneud y canlynol:

 • Darparu rhwydwaith cymorth i bob swyddog ac aelod o staff benywaidd o fewn y sefydliad.
 • Nodi meysydd o wahaniaethu sy’n benodol i ferched a helpu i’w hatal a mynd i’r afael â nhw mewn modd cadarnhaol.
 • Gwneud cyfraniad cadarnhaol at gynyddu nifer y merched mewn adrannau arbenigol ac yn y strwythur rheoli.
 • Helpu i ddatblygu staff newydd a phresennol lle y bo angen.
 • Helpu i gynnal y polisi o gymodi bywyd teuluol a bywyd proffesiynol ar gyfer merched a dynion.


Rhwydwaith LHDT

Mae’r Rhwydwaith LHDT yn rhwydwaith cymorth i holl gyflogeion Heddlu De Cymru. Ein prif nod yw creu amgylchedd sy’n rhydd o wahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol, aflonyddu ac erledigaeth ar ffurf homoffobia, ac rydym yn ceisio cyflawni hyn drwy wneud y canlynol:

 • Gweithio tuag at gyfleoedd cyfartal ar gyfer cyflogeion hoyw, lesbiaidd a deurywiol gwasanaeth yr heddlu o fewn pob agwedd ar y sefydliad
 • Cynnig cyngor a chymorth i gyflogeion hoyw, lesbiaidd a deurywiol gwasanaeth yr heddlu a helpu i ddatblygu polisïau
 • Gweithio tuag at gydberthnasau gwell rhwng gwasanaeth yr heddlu a’r cymunedau hoyw, lesbiaidd a deurywiol yn Ne Cymru
 • Datblygu cysylltiadau â Chymdeithas genedlaethol yr Heddlu Hoyw


Mae rolau Rhwydwaith LHDT Heddlu De Cymru yn amrywiol. Mae ei aelodau’n cynnwys swyddogion gweithredol yr heddlu a staff yr heddlu o’r adran hyfforddi/uned amrywiaeth.

Caiff y rhwydwaith cymorth ei gydnabod a’i gefnogi gan brif swyddogion Heddlu De Cymru. Hefyd, ni chaiff aelodaeth o Rwydwaith Staff Hoyw Heddlu De Cymru ei hystyried yn arwydd o gyfeiriadedd rhywiol person. Caiff y grŵp ei lywodraethu gan gyfansoddiad, sy’n cyfeirio ei weithgareddau a’i gyfrifoldebau’n glir.

Yr hyn y gall Rhwydwaith LHDT Heddlu De Cymru ei wneud i chi fel cyflogai LHDT gwasanaeth yr heddlu:

 • Darparu cymorth cyfrinachol a chynnig cefnogaeth.
 • Darparu gwybodaeth, opsiynau a chymorth cyfrinachol: er enghraifft, yn ystod y broses ‘dod allan’ os bydd angen.
 • Nodi cymorth cydweithwyr lleol pan fydd ar gael.
 • Sicrhau bod cymorth swyddog Cyswllt Cyntaf penodol ar gael er mwyn helpu i ddatrys achwynion a sefyllfaoedd personol yn gyfrinachol.
 • Nodi asiantaethau lles neu gwnsela priodol os bydd angen.
 • Cynnal digwyddiadau cymdeithasol ‘galw heibio’ lleol rheolaidd er mwyn helpu i rwydweithio.


Yr hyn y gall Rhwydwaith LHDT Heddlu De Cymru ei wneud i chi fel cyflogai yr heddlu nad yw’n LHDT:

 • Cynnig cefnogaeth a chymorth cyfrinachol.
 • Darparu gwybodaeth er mwyn eich helpu i gefnogi cydweithwyr, er enghraifft wrth iddynt ‘ddod allan’.
 • Eich cynghori er mwyn eich helpu i ddelio ag achosion o fwlio sy’n cynnwys cydweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsryweddol fel dioddefwyr.
 • Cynnig help i ddelio â sefyllfaoedd lles.
 • Codi ymwybyddiaeth bersonol cydweithwyr lle y bo’n briodol.
 • Darparu cyngor yn ystod sefyllfaoedd datrys problemau gweithredol.


Mae rolau eraill Rhwydwaith LHDT Heddlu De Cymru yn cynnwys:

 • Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth i swyddogion ar brawf.
 • Darparu cynadleddwyr i gynrychioli Heddlu De Cymru mewn cynadleddau Cenedlaethol / Rhanbarthol.
 • Gweithio’n agos gyda Chymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Hoyw.
 • Cynrychioli Heddlu De Cymru mewn digwyddiadau recriwtio (megis Mardi Gras Caerdydd)


Rhwydwaith LHDT Cenedlaethol yr Heddlu

Mae Rhwydwaith LHDT Heddlu De Cymru yn rhan o Rwydwaith LHDT Cenedlaethol yr Heddlu. Cenhadaeth y rhwydwaith yw sicrhau bod Gwasanaeth yr Heddlu ac Asiantaethau Trosedd eraill yn hyrwyddo cynhwysiant a chyfle cyfartal i’n staff LHDT ac yn gweithio tuag at sefydliad sy’n adlewyrchu ein cymunedau amrywiol.

Rhwydwaith LHDT Cenedlaethol swyddogol yr Heddlu ar gyfer grwpiau cymorth a chymdeithasau LHDT yr heddlu ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon ac Ynysoedd y Sianel.