Fel Heddlu, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu strwythur cyffredinol cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob rhan o Heddlu De Cymru: yn ein gweithlu ac yn y gwasanaethau a ddarparwn.

Mae Heddlu De Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn benderfynol o ddenu, cyflogi a chefnogi gweithlu sy'n cynrychioli'r gymdeithas amrywiol a wasanaethir ganddo. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd gwaith lle nad oes achosion o aflonyddu, bygwth, bwlio nac erlid.

Croesewir ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd cymorth ar gael i bob ymgeisydd ar gais. 

Recriwtio

Ein nod hefyd yw sicrhau bod ein holl arferion cyflogi, gan gynnwys y broses recriwtio, yn cael eu rhoi ar waith yn gyson ac yn deg. Rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n rhan o'r broses recriwtio rannu'r ymrwymiad hwn. Mae'r aelodau o staff a'r aseswyr sy'n rhan o'n prosesau recriwtio wedi'u hyfforddi i adlewyrchu ein safonau uchel, ac mae angen iddynt gwblhau hyfforddiant ar Ragfarn Ddiarwybod. Mae hyn yn sicrhau y caiff egwyddorion y Ddeddf Cydraddoldeb eu dilyn.

Hyderus o ran anabledd: Cyflogwr

Mae Heddlu De Cymru yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd (Lefel 2) o dan Gynllun Hyderus o Ran Anabledd yr Adran Gwaith a Phensiynau. Rydym yn croesawu ceisiadau a datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw un sydd ag anabledd ac, yn unol â'n polisïau sy'n cefnogi hyn, rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld â phob ymgeisydd ag anabledd sy’n bodloni gofynion sylfaenol Proffil y Rôl.

Cyferbyniadau Cyfartal

Gwahoddir ymgeiswyr i ddarparu data cyfle cyfartal fel rhan o'u ffurflen gais at ddibenion monitro. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais o gwbl: caiff ei thynnu oddi ar eich cais ar ôl iddo ddod i law ac ni fydd ar gael i'r rhai sy'n asesu eich cais. Nid oes rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth hon, ond bydd yn ein helpu i sicrhau cyfle cyfartal.

Ein haddewid yw:

  • na chaiff unrhyw ymgeisydd am swydd na chyflogai ei drin yn fwy nac yn llai ffafriol ar sail rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu gred neu anabledd. Mae hyn yn dibynnu ar ymrwymiad gwasanaeth yr heddlu i gynllun gweithredu cadarnhaol sy'n bwriadu goresgyn neu leihau anfantais rhywun.
  • Na chaiff unrhyw ymgeisydd am swydd na chyflogai ei roi o dan anfantais drwy ddarpariaeth, maen prawf nac arfer na ellir dangos eu bod yn ffordd gymesur o gyflawni nod dilys.

 

Os bydd angen i chi gael ein gwybodaeth cydraddoldeb mewn fformat arall, cysylltwch â ni i ofyn amdani neu i drafod eich anghenion.