Mae Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi'r nodweddion a gaiff eu gwarchod gan y gyfraith ac ymddygiad sy'n anghyfreithlon. Y naw nodwedd warchodedig a gwmpesir o dan y Ddeddf yw:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Crefydd a chred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Drwy Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sefydlwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Daeth hyn i rym ar 5 Ebrill 2011.

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn rhoi cyfarwyddyd ar yr ymrwymiad sydd gan gyrff Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â gweithredu'r tri phrif nod fel y'u nodir yn Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. I grynhoi, mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i'r Heddlu, wrth ymarfer a gweithredu, ystyried yr angen i wneud y canlynol:

 • Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf hon neu oddi tani;
 • Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu;
 • Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu.

 

Wrth ymrwymo i hyn, mae Heddlu De Cymru yn cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn partneriaeth â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

Caiff y ddogfen hon ei hadolygu bedair blynedd fan bellaf o'r dyddiad cyhoeddi diwethaf, a'i nod yw paratoi a chyhoeddi Amcanion Cydraddoldeb sy'n benodol ac yn fesuradwy.

Gallwch weld y Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd yma

 

Fel rhan o'n strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ehangach, mae Heddlu De Cymru hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Hiliol ar y Cyd mewn partneriaeth â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'r ffordd y bydd Heddlu De Cymru yn hyrwyddo cydraddoldeb hiliol ac yn mynd i'r afael â gwahaniaethau ar sail hil ym mhob un o'i wasanaethau ac ymhlith ei weithlu.

Gallwch weld y Cynllun Cydraddoldeb Hiliol ar y Cyd yma

 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

 

Os bydd angen i chi gael ein gwybodaeth cydraddoldeb mewn fformat arall, cysylltwch â ni i ofyn amdani neu i drafod eich anghenion.