Mae Heddlu De Cymru yn monitro effaith y feirws ar ein gweithgareddau recriwtio yn ofalus.

Hoffem eich sicrhau chi bod eich diogelwch chi yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn cymryd camau i leihau'r risg i bawb sy'n ymwneud â gweithgareddau recriwtio.

Cyfweliadau – pan fo modd, cynhelir y rhain dros SKYPE.  Sylwer y byddwn yn gofyn am gyfweliad wyneb yn wyneb mewn rhai amgylchiadau ac os felly, dilynir amodau llym ar gyfer cadw pellter cymdeithasol.

Oherwydd COVID 19, addaswyd prosesau penodol dros dro. 

 

Nodyn briffio ar gyfer y sawl sy'n mynychu safleoedd ac adeiladau'r heddlu

Wrth baratoi i fynychu safleoedd ac adeiladau'r heddlu, gofynnwn i chi adolygu Canllawiau y Llywodraeth a GIG ynghylch y Coronafeirws.

Ni ddylech fynychu ychwaith os bydd gennych chi unrhyw Symptomau COVID 19 neu os byddwch wedi cael eich cynghori i hunanynysu.

Cynghorwyd yr ymgeiswyr hynny sy'n ddigon iach i fynychu i ddilyn y cyngor ynghylch hylendid da, gan gynnwys golchi eu dwylo yn rheolaidd:

  • Defnyddiwch hylif diheintio dwylo neu golchwch eich dwylo pan fyddwch yn cyrraedd ac yn ystod eich ymweliad
  • Dim ysgwyd Llaw
  • Dylid cadw cymaint o bellter ag y bo modd rhwng unigolion a dylid dilyn y rheol 2m
  • Os oes modd, dylech ddod â'ch diod/lluniaeth eich hun gyda chi
  • Dylech adrodd unrhyw bryderon yn syth.
  • Gofynnir i ymgeiswyr a chydweithwyr sy'n dangos symptomau ar y diwrnod i ddychwelyd gartref.

A fyddech gystal ag osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar eich taith os oes modd.

Mawr obeithiwn y bydd y camau yr ydym yn eu cymryd yn cynnig hyder ein bod yn lleihau unrhyw risgiau posibl gymaint ag y bo modd trwy gynnwys mesurau hylendid a chadw pellter.

 

Cofiwch

  • Mae'n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y cyngor iechyd diweddaraf, y mae modd troi ato ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.

Sylwer y gallai'ch apwyntiad newid a byddwn yn parhau i fonitro cyngor y llywodraeth. Os bydd gennych chi unrhyw amheuon neu bryder, NI DDYLECH FYNYCHU. Cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd trwy ffonio neu anfon neges e-bost.