Cerfio pwmpenni, gwisg ffansi ac arddangosfeydd tân gwyllt trawiadol – mae Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn aml yn uchafbwyntiau yng nghalendr y teulu.

Ond gyda lleiafrif bach yn gweld digwyddiadau'r hydref fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol, gall llawer o bobl yn ein cymunedau deimlo'n ofidus, yn ofnus ac yn bryderus yn ystod y cyfnod hwn.  

Dyma pam y bydd Heddlu De Cymru yn cefnogi Ymgyrch BANG unwaith eto eleni, drwy helpu ein cymunedau i fwynhau'r dathliadau yn ddiogel a gofyn iddynt gofio ar yr un pryd Nad yw Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn Hwyl i Bawb.

Fel arfer, mae hwn yn gyfnod prysur iawn i'r gwasanaethau brys a bydd ein swyddogion yn parhau i fod yn weladwy yn ein cymunedau yn ystod y dathliadau a chyn hynny er mwyn helpu i atal a chanfod achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhrefn. 

Bydd ein timau plismona yn y gymdogaeth yn gweithio'n agos gyda phartneriaid awdurdod lleol a manwerthwyr hefyd yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, a bydd ein Swyddogion Cyswllt Ysgolion ac asiantaethau partner yn ymweld ag ysgolion ym mhob rhan o ardal yr heddlu i addysgu disgyblion am beryglon tân gwyllt, coelcerthi a chanlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Rydym hefyd wedi creu amrywiaeth o weithgareddau y gall athrawon a rhieni eu lawrlwytho er mwyn helpu i ddiddanu pobl ifanc a sicrhau eu bod yn mynd i ysbryd yr ŵyl. 

Caiff y rhai sy'n pryderu am y dathliadau ac sydd am gael llonydd lawrlwytho un o'n posteri i'w roi ar eu ffenest i atal galwyr digroeso. 

Poster 1

Poster 2 

Dywedodd yr Uwcharolygydd Mark Brier, arweinydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yr heddlu:

“Mae'r 18 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd iawn i bob un ohonom ni, ac rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn edrych ymlaen at ddathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt gyda'u teuluoedd.

“Rydym am weithio gyda'n cymunedau i sicrhau y gallant wneud hynny'n ddiogel ac mae ein swyddogion yn mynd ati i helpu i addysgu, rhoi tawelwch meddwl a chadw ein cymunedau'n ddiogel.

“Ond byddwn i hefyd yn annog pobl i gofio nad yw'r cyfnod hwn yn Hwyl i Bawb; mae Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn golygu mwy o straen, gofid ac ofn i bobl sy'n agored i niwed yn ein cymunedau, y mae ganddyn nhw bob hawl i deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi ac allan yn eu cymunedau.

“Rydym wedi creu posteri defnyddiol y gall pobl eu rhoi yn eu ffenestri; os byddwch chi'n gweld un, parchwch ddymuniad pobl a rhowch lonydd iddynt. 

“Hoffwn i hefyd annog rhieni i gymryd diddordeb yng nghynlluniau eu plant er mwyn sicrhau eu bod yn ymddwyn yn gyfrifol ac nad ydynt mewn perygl o dorri'r gyfraith. Gall canlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu gael effaith barhaus ar fywyd person ifanc ac ar y rhai y mae ei weithredoedd wedi effeithio arnynt.”

Mae'r pwysau ar y gwasanaethau brys yn cynyddu'n sylweddol yn ystod cyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Er mwyn ein helpu i sicrhau bod ein llinellau ar gael i'r rhai sydd ein hangen fwyaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r asiantaeth fwyaf perthnasol ac yn defnyddio'r dull cysylltu mwyaf priodol.

Mater i'r heddlu yw pryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol a diogelwch y cyhoedd. Os nad yw'n argyfwng, gallwch gysylltu â ni drwy un o'r ffyrdd canlynol:

📲 Anfonwch neges breifat atom drwy Facebook / Twitter

💻 Rhowch wybod ar-lein 

📧 E-bostiwch [email protected]

📞 101

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Dylid cyfeirio pryderon am sŵn, gwerthu tân gwyllt ac eitemau cysylltiedig eraill, a thaflu sbwriel / tipio anghyfreithlon at eich awdurdod lleol.  Mae'r manylion ar gael yma.

Ddim yn siŵr a yw'ch pryder yn fater i'r heddlu neu rywun arall? Gall y canllaw defnyddiol hwn eich helpu.