Diweddarwyd 9/8/21

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, ac mae pob un ohonom wedi gorfod gwneud newidiadau i’n bywydau er mwyn sicrhau ein bod yn helpu i atal y feirws hwn rhag lledaenu. Hoffem ddiolch i drigolion De Cymru am eich cymorth parhaus mewn perthynas â’r cyfyngiadau angenrheidiol sydd wedi cael eu rhoi ar waith er mwyn helpu’r GIG i achub bywydau.

Byddwn yn parhau i fod yn weladwy yn ein cymunedau lleol, gan gadw pellter diogel wrth ymgysylltu â thrigolion, yn unol â chyngor y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Cyfyngiadau diweddaraf 

O ddydd Sadwrn 7 Awst, cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0:

  • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau
  • caiff pob busnes a phob safle agor, gan gynnwys clybiau nos
  • dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl
  • bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol o dan do, ac eithrio mewn lleoliadau lletygarwch
  • ni fydd oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn, y rhai sydd o dan 18 oed a phobl sy’n cymryd rhan mewn treial brechlyn yn gorfod hunanynysu os ydynt yn gysylltiadau agos i rywun sydd â’r coronafeirws.

Gweler y ddolen hon am y newyddion diweddaraf

Gorfodi

Byddwn yn parhau i blismona yn ôl cydsyniad. Byddwn yn ymgysylltu â phobl, yn esbonio’r amgylchiadau iddynt ac yn eu hannog i wneud y peth iawn o ran cydymffurfio â’r cyfyngiadau yn sgil Coronafeirws. Os oes angen, gallwn gymryd camau gorfodi os na fydd pobl yn gwrando ac yn peryglu eraill.

Os bydd swyddogion yn dod ar draws achosion o ddiffyg cydymffurfio, byddant yn gwneud y canlynol os yw’n briodol ac yn gymesur:

– cyfeirio’r rhai nad oes ganddynt esgus rhesymol i fynd adref, gan ddefnyddio grym rhesymol os bydd angen;
– cyflwyno hysbysiad cosb am anhrefn er mwyn atal pobl rhag peidio â chydymffurfio ymhellach;
– defnyddio hysbysiadau gwahardd er mwyn atal pobl rhag ymgasglu’n gyhoeddus;
– defnyddio pwerau trwyddedu sy’n bodoli eisoes lle nad yw busnesau a sefydliadau yn cydymffurfio;

Bydd camau gorfodi uniongyrchol ond yn berthnasol i oedolion. I’r rhai o dan 18 oed, bydd swyddogion yn eu hannog i gydymffurfio â gofynion y llywodraeth ac yn gofyn i oedolion cyfrifol sicrhau bod eu plant yn gwneud hynny.

Newyddion

I weld ein newyddion diweddaraf parthed y pandemig, a materion eraill yr ydym yn delio â nhw, ewch i'n hadran newyddion.

Cysylltu â Ni

Dylech ond gysylltu â ni os oes gennych bryder neu fater gwirioneddol y mae angen i’r heddlu ymateb iddo ar unwaith.

Cysylltiadau defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Galw Iechyd Cymru

Llywodraeth y DU

Cwestiynau Cyffredin

A ddylai pobl roi gwybod os bydd eu cymdogion yn torri’r rheolau hyn?
Bydd Heddlu De Cymru yn parhau i ymgysylltu, esbonio ac annog, a bydd ond yn cymryd camau gorfodi pan fydd yn briodol ac yn gymesur. Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n poeni am achosion amlwg o dorri’r rheoliadau, er enghraifft cymdogion sy’n cael parti yn y tŷ neu rywun y maent yn ei adnabod nad yw’n cydymffurfio â rheolau cwarantin ar ôl teithio dramor, roi gwybod amdanynt i’r heddlu. Gofynnwn i bobl ddefnyddio synnwyr cyffredin wrth roi gwybod am achosion, gan wneud hynny ar-lein lle y bo’n bosibl a chofio mai mewn argyfyngau yn unig y dylid defnyddio rhif 999.

A fyddwn yn gweld mwy o achosion o orfodi a dirwyon?
Mae swyddogion yr heddlu yn parhau i fod yn eu cymunedau a byddant yn dilyn ein dull o ymgysylltu, esbonio ac annog pobl i chwarae eu rhan. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, bydd ymgysylltu â grŵp yn ddigon i ddatrys y broblem. Fodd bynnag, byddwn yn rhoi dirwyon i’r rhai hynny sy’n gwrthod cydymffurfio. Yn ddiweddar, cynyddodd Llywodraeth Cymru uchafswm y cosbau am achosion difrifol o dorri’r rheoliadau neu am eu torri dro ar ôl tro i £1,920. Gellir rhoi dirwy o hyd at £10,000 i drefnwyr digwyddiadau cerddoriaeth heb eu trwyddedu.

A fyddwch chi’n monitro bariau ac ati?
Awdurdodau lleol sy’n bennaf cyfrifol am safle trwyddedig. Yng Nghymru, bydd awdurdodau lleol a swyddogion Safonau Masnachu yn monitro a yw busnesau yn cydymffurfio â’r Rheoliadau, a nhw sy’n gyfrifol am roi mesurau ar waith yn erbyn achosion cyson o ddiffyg cydymffurfio â’r Rheoliadau gan fusnesau. Mae Heddlu De Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos â’n partneriaid yn yr awdurdod lleol drwy gydol y pandemig, ac mae camau gorfodi wedi cael eu cymryd yn erbyn nifer o safleoedd sydd wedi methu â chydymffurfio â thelerau eu trwyddedau a’r rheoliadau presennol.

A yw gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn orfodol?
Oni fydd gan unigolyn reswm rhesymol (e.e. cyflwr meddygol), rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ar bob math o drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys tacsis. Mae gan weithredwyr a chyflogeion trafnidiaeth yr hawl i wrthod unigolion rhag teithio os na fyddant yn cydymffurfio. Bydd Heddlu De Cymru yn parhau i weithio gyda’r cyhoedd i ymgysylltu, esbonio ac annog cydymffurfiaeth, a byddwn yn cymryd camau gorfodi lle bo’n gwbl angenrheidiol a chymesur. Rydym yn parhau i apelio i’r cyhoedd i ddilyn canllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru, sydd wedi cael eu rhoi ar waith er budd a diogelwch pob un ohonom. (Noder, caiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei blismona gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.)

Mae gennyf gwestiwn arall am rywbeth nad yw wedi’i grybwyll yma…
Gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wybodaeth a’r atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau am fesurau #ArosGartrefAchubBywydau yn y Cwestiynau Cyffredin wedi’u diweddaru yn https://llyw.cymru/coronafeirws neu gov.uk/Coronavirus. Treuliwch amser yn edrych ar y gwefannau hyn er mwyn dod o hyd i’ch ateb, a helpwch i gadw ein swyddogion sy’n delio â galwadau ffôn yn rhydd i helpu’r bobl sydd ein hangen ar gyfer materion plismona brys a rhai nad ydynt yn rhai brys.