2870-20 Offroad Bikes social media.jpg

Meddyliwch... cyn i chi brynu

Mae defnyddio beiciau modur oddi ar y ffordd neu feiciau cwad yn ddifyrrwch poblogaidd. Gallwch gael llawer o hwyl os byddant yn cael eu defnyddio'n ffordd gyfrifol, ond dim ond ar dir preifat, gyda chaniatâd y tirfeddiannwr.

Fodd bynnag, nid teganau yw'r rhain, a gellir eu defnyddio mewn ffyrdd peryglus, anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol. Gallant achosi marwolaeth ac anafiadau difrifol, yn ogystal â phroblemau a thrallod i bobl eraill.

Cyn i chi brynu un, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r gofynion diogelwch a'r gofynion cyfreithiol.

Gofynnwch i chi eich hun:

Pa gyfarpar a dillad diogelwch sydd eu hangen arna i?

Ble fyddwch chi'n defnyddio'r beic fydd yn ddiogel, yn gyfreithiol ac yn ystyriol o bobl eraill?

Cofiwch...

Gallwch ond defnyddio cwad neu feic modur oddi ar y ffordd yn gyfreithiol os bydd ar dir preifat a bod gennych ganiatâd y tirfeddiannwr. Nid yw tir sy'n eiddo i'r cyngor lleol yn cael ei ystyried yn dir preifat.

Mae'n anghyfreithlon defnyddio unrhyw gerbyd a yrrir yn fecanyddol mewn mannau agored cyhoeddus fel parciau, ardaloedd chwarae ac ar balmentydd. Os byddwch yn defnyddio ffyrdd, bydd angen trwydded addas, yswiriant, treth a rhif cofrestru arnoch, ac hefyd MOT dilys o bosibl.

Mae ffyrdd yn cynnwys priffyrdd, unrhyw ffordd arall y mae'r cyhoedd yn ei defnyddio, llwybrau cerdded cyhoeddus, llwybrau ceffylau a hyd yn oed llawer o feysydd parcio.

Rydym yn cael cwynion am ddefnydd gwrthgymdeithasol o feiciau cwad a beiciau modur oddi ar y ffordd yn rheolaidd.

Yn anffodus, mae criwiau ambiwlans hefyd yn cael eu galw allan i ddelio â phlant ac oedolion sydd wedi cael anafiadau difrifol o ganlyniad i ddefnyddio'r beiciau hyn yn anghyfreithlon a heb wisgo unrhyw ddillad diogelu neu helmed.

Er mwyn lleihau niwed, cynhelir gweithrediadau'r heddlu ledled y de ac ni fyddwn yn ymddiheuro am atafaelu beiciau cwad a beiciau modur oddi ar y ffordd a ddefnyddir yn anghyfreithlon ac erlyn y rhai sy'n eu defnyddio.

Gall rhieni a gofalwyr sy'n caniatáu i blant ddefnyddio'r cerbydau hyn yn anghyfreithlon hefyd gael dirwy a phwyntiau cosb ar eu trwydded yrru.

Meddyliwch cyn i chi brynu

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y cyfreithiau ynglŷn â chwadiau a beiciau oddi ar y ffordd, ewch i www.askthe.police.uk.