Cyflwyniad

Ein gweledigaeth ydi bod yn wasanaeth yr heddlu sy’n gwbl ddwyieithog.

Rydym am arwain drwy esiampl ac annog staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol, a chreu mwy o gyfleoedd i weld, clywed a defnyddio’r Gymraeg wrth weithredu ein busnes.

Yn sail i’n gweledigaeth mae gweithlu brwd iawn sy’n awyddus i ddysgu a defnyddio ei sgiliau newydd i ddarparu gwell gwasanaeth plismona i’r cyhoedd.

Rydym yn annog y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu i roi adborth. Rydym yn hapus i glywed adborth cadarnhaol am ein cynnydd, ond mae diddordeb gennym hefyd i dderbyn adborth am y meysydd sydd angen i ni eu gwella.

Safonau'r Gymraeg

Disodlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac, yng Nghymru, fel rhan o’r ddeddfwriaeth newydd, mae gan y Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac ni ddylid ei thrin yn llai ffafriol. Nid oes angen i gyrff cyhoeddus ddatblygu Cynlluniau Iaith Gymraeg na’u rhoi ar waith mwyach ond yn lle hynny, rhaid iddynt gydymffurfio â chyfres o Safonau Cymraeg cenedlaethol

O 30 Mawrth 2017 ymlaen, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Heddlu De Cymru gydymffurfio â Safonau Iaith newydd ac mae’n brysur yn gweithio tuag at fabwysiadu’r Safonau hyn.

Diben Safonau’r Gymraeg yw cynyddu a normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg fel y gall siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith ym mhob rhan o’u bywydau.

Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu na fyddwn yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Hysbysiad Cydymffurfio sy’n nodi pa rai o’r 153 o safonau yn y ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i Heddlu De Cymru, ynghyd ag unrhyw eithriadau a’u dyddiadau gweithredu.

Mae Heddlu De Cymru yn cymryd ei gyfrifoldebau tuag at gymunedau dwyieithog a Chymraeg eu hiaith o ddifrif.  Fel rhan o’n gwaith cynllunio dwyieithog, rydym yn mynd ati i wella’r gwasanaeth a roddwn i aelodau’r cyhoedd sydd am gysylltu â ni yn Gymraeg.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg. Caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei hateb yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi wrth ymateb.

Mae gennym Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg sy’n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i’r Heddlu mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â’r Gymraeg. Gan nad yw pob aelod o’n staff yn gallu siarad Cymraeg nac ysgrifennu yn Gymraeg yn rhugl, mae trefniadau ar waith i ddarparu cymorth hyfforddi yn ogystal â chyrsiau Cymraeg. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod dogfennau neu wybodaeth i’r cyhoedd a lunnir gan Heddlu De Cymru ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Hysbysiad Cydymffurfio a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg, rhoddwyd strwythur llywodraethu diwygiedig ar waith. Mae’r trefniadau llywodraethu newydd i ategu’r broses o roi Safonau’r Gymraeg ar waith yn cynnwys Bwrdd Strategol wedi’i gadeirio gan y Dirprwy Prif Gwnstabl, Jeremy Vaughan, a gefnogir gan Weithgor tactegol. Mae cynllun prosiect sy’n olrhain ac yn cofnodi cynnydd yn erbyn pob un o’r safonau yn sail i’r strwythur llywodraethu.

Yn ogystal, datblygwyd Canllawiau a Gweithdrefn Iaith Gymraeg at ddiben defnyddio’r Gymraeg yn fewnol a hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r iaith.

Nod Heddlu De Cymru yw cydymffurfio â’r gofyniad deddfwriaethol i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, a hefyd i gynnig dewis iaith a chwrteisi ieithyddol fel mater o drefn i bawb sy’n cysylltu â ni ac, yn ogystal, fel iaith fusnes fewnol i’n haelodau o staff sy’n siarad Cymraeg.

Mae Safonau’r Gymraeg yn gosod dyletswyddau penodol ar yr Heddlu i gynnig dewis iaith i’r cyhoedd ac i aelodau o staff ac i hwyluso’r dewis hwnnw. Mae hefyd yn ofynnol i Heddlu De Cymru gynnig a darparu hyfforddiant iaith er mwyn helpu ei staff i feithrin eu sgiliau Cymraeg.

Mae’n hanfodol bod pob unigolyn yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau ieithyddol priodol er mwyn ymgysylltu’n effeithiol â siaradwyr Cymraeg a darparu gwasanaeth llawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhoddwyd sylw i wella gallu dwyieithog yr Heddlu ac i sicrhau y gall aelodau o staff o leiaf ddangos cwrteisi ieithyddol yn y Gymraeg. O ganlyniad, caiff Polisi Sgiliau Cymraeg ei ddatblygu er mwyn cefnogi’r uchelgais hwn.

Gwneud cwyn

Os ydych chi'n anhapus gyda'r gwasanaeth Cymraeg, cliciwch gallwch chi gwyno.

Lawrlwythiadau