Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru yn 2009 fel elusen gofrestredig a'i nod yw cefnogi sefydliadau gyda grantiau i helpu pobl ifanc sy'n byw yn ardal De Cymru i fyw bywydau diogel, hapus a boddhaus.

Ymgeisiwch

Gwnewch gais ar wefan Comisiynydd yr Heddlu.

Ar waelod y dudalen hon mae llyfryn gyda gwybodaeth ategol i ymgeiswyr.

Mae yna hefyd dabl am grantiau a roddwyd yn y gorffennol.

Ein hymddiriedolwyr

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael ei rhedeg gan grŵp o ymddiriedolwyr sy’n bobl leol. Maen nhw’n sicrhau y defnyddir yr arian yn y ffordd fwyaf effeithiol ac yn gweithio’n agos â rhoddwyr a’r cymunedau.

 • Adrian Oliver, Uwch Bartner gyda Chyfreithwyr Dolmans – Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr
 • Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru
 • Andrew Howell, Uchel Siryf De Morgannwg
 • Jason Edwards, Uchel Siryf Canol Morgannwg
 • Henry Gilbert, Cyn Uchel Siryf
 • Anne Morgan MBE JP DL, Cyn Uchel Siryf
 • Yr Athro John Williams, Cyn Uchel Siryf
 • Jonathan Wall, Cyn Uchel Siryf
 • Isabel Graham, Cyn Uchel Siryf
 • Jonathan Wall, Cyn Uchel Siryf
 • Brian Lakin, Cyn Uchel Siryf
 • Tina Donnelly, Cyn Uchel Siryf

Cefnogi Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

Gallwch gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid a gwneud rhodd mewn nifer o ffyrdd. Gallwch wneud rhodd ar-lein drwy ein tudalen Just Giving.

Gallwch hefyd roi drwy siec, neu archeb bost. Dylid gwneud pob siec neu archeb bost yn daladwy i Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru, a’u postio i:

Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid
Llywodraethu Corfforaethol
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

Codi arian

Os hoffech gynnal digwyddiad codi arian, cysylltwch â ni:

Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid
Llywodraethu Corfforaethol
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

Ffôn: 01656 869366

E-bost: [email protected]

Elusen Gofrestredig Rhif: 1133057

Prosiect Difyrru Ieuenctid 3Gs

Gwaith ieuenctid a ddarperir ar y stryd gyda phobl ifanc yn eu harddegau a gweithgareddau gwyliau ysgol i blant iau yn ardal y Gurnos, Merthyr.

£3000 - Ymddiriedolaeth Datblygu 3Gs.

Prosiect Adfywio Ieuenctid Tregatwg

Prosiect celf/adfywio ardal eistedd ar raddfa fach yn Nhregatwg, Y Barri.

£3000 - Cymunedau yn Gyntaf/Gwasanaethau Ieuenctid ac eraill.

Woodlands and Us

Prosiect sy'n seiliedig ar weithgareddau awyr agored er mwyn mynd i'r afael â thanau glaswellt, Rhondda Fawr Uchaf.

£3000 - Plant y Cymoedd.

Blog fideo

Prosiect ymgysylltu sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â thanau glaswellt, Rhondda Fach Uchaf.

£3000 - Cymunedau yn Gyntaf, Partneriaeth Gymunedol y Rhondda ac eraill.

Hwyl Dros Dro

Darpariaeth dros wyliau'r haf yn Aberafan, Port Talbot.

£3000 - Heddlu De Cymru a Phaffio a Gweithgareddau Cymunedol Bulldogs.

Street to Beatz

Gweithdai cerddoriaeth ac ymgysylltu yn Adamsdown, Caerdydd.

£3000 - Cwmni Buddiannau Cymunedol, Gwasanaethau Ieuenctid, Breakthrough Cymru.

Prosiect beiciau modur

Ymgysylltu'n gadarnhaol â beicwyr oddi ar y ffordd ym Mhentwyn, Caerdydd.

£3000 - Heddlu De Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd ac erail.

Prynu cyfarpar i glwb ieuenctid

Er mwyn cefnogi'r gwaith o ymgysylltu yng Nglandŵr, Abertawe.

£1,650 - Heddlu De Cymru

Street beat

Allgymorth a gweithgareddau a ddarperir ar y stryd yng Nghaerau.

£3000 - Prosiect Cymunedol Noddfa.

Prosiect celf graffiti

Ymgysylltu drwy gelf ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

£1500 - Heddlu De Cymru, Prosiect Ymgysylltu ag Ieuenctid, prosiect Parc.

 

Lawrlwythiadau