Darganfyddwch am yr uwch reolwyr sy'n arwain Heddlu De Cymru.

Mae Catherine wedi bod yn Bennaeth Cyfathrebu Heddlu De Cymru er 2011.

Mae ganddi 17 mlynedd o brofiad mewn marchnata a chyfathrebu ac mae’n gyfrifol am gydlynu cyfathrebu strategol ar draws y sefydliad a darparu cyngor a chefnogaeth broffesiynol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl.

Mae Catherine yn arwain tîm cyfathrebu sy’n cynnwys marchnata, cyfathrebu mewnol, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu digidol, argraffu a chyfryngau gweledol.

Gweithiodd Clare fel Rheolwr Prosiectau Adeiladu am 10 mlynedd cyn ymuno â Heddlu De Cymru ym mis Chwefror 2009. Cyn cael ei phenodi’n Bennaeth yr Adran Ystadau, ymgymerodd Clare â sawl rôl yn yr Adran Ystadau, gan gynnwys Rheolwr Rhaglen Gyfalaf a dirprwyo Pennaeth blaenorol yr Adran Ystadau.

Mae Clare yn gyfrifol am bob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig, o gynnal a chadw ystâd fawr yr heddlu i brosiectau cyfalaf sy’n werth miliynau o bunnoedd. Mae hefyd yn rheoli’r Storfeydd Canolog, sy’n gyfrifol am  ddarparu lifrau a chyfarpar gweithredol, yn ogystal â’r Adran Argraffu, sy’n darparu’r holl wasanaethau arwyddion, arddangos ac argraffu mewnol.

Mae Claire wrthi’n arwain y gwaith o adeiladu cyfleuster Dysgu a Datblygu newydd yr heddlu, a fydd yn agor yn 2022.

Ymunodd Debbie â Heddlu De Cymru yn 2004 fel Cynghorydd Adnoddau Dynol ar gyfer Trosedd, y Rhanbarth a chefnogaeth weithredol. Yna aeth ymlaen i fod yn Gydlynydd Gwrthderfysgaeth Rhanbarthol gan sefydlu'r canolbwynt hyfforddi cyntaf ar gyfer y wlad. Symudodd Debbie ymlaen i weithio o fewn Tîm Canolog Cymru gyfan fel y Rheolwr Newid Strategol ar gyfer cydweithredu â'r heddlu ac ar hyn o bryd hi yw'r cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer gwasanaethau dysgu a datblygu.

Mae profiad blaenorol Debbie yn cynnwys dros 21 mlynedd yn y sector preifat gan gynnwys gwerthu, rheolwr siop a Rheolwr AD rhanbarthol. Mae ganddi hefyd brofiad blaenorol ym maes addysg uwch mewn swydd ddarlithio am ddwy flynedd.

Cafodd David ei benodi yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol ym mis Mai 2017, ar ôl gweithio yn flaenorol fel Prif Gyfrifydd Ariannol yn Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent am y 14 blynedd blaenorol. Mae David wedi meithrin profiad haelaeth o greu cyfrifon statudol, rheoli trysorlys, llywodraethu corfforaethol, trethiant, rheoli newid, cyllidebu, paratoi achosion busnes a chyflawni swyddogaethau gwasanaethau canghellor. Mae David yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae ganddo radd mewn Mathemateg.

Mae’n briod ac mae ganddo dri o feibion ac mae’n hoff iawn o chwaraeon ar ôl chwarae a hyfforddi Pêl-droed Americanaidd am 30 mlynedd.

Mae Martin wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau Technoleg Gwybodaeth, gan gynnwys Cymorth Technegol, Datblygu Meddalwedd, Rheoli Cynnyrch a Rheoli Technoleg Gwybodaeth yn y sectorau Preifat, Cyhoeddus ac Elusennol.

Ymunodd Martin, sy’n Weithiwr Technoleg Gwybodaeth Proffesiynol Siartredig, â Heddlu De Cymru fel Pennaeth TGCh yn 2003, gan ddod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Gwybodaeth yn dilyn uno’r adran Technoleg Gwybodaeth â’r adran Rheoli Gwybodaeth.

Penodwyd Siân yn Bennaeth Caffael yn 2009, â chyfrifoldeb dros sicrhau gwerth am arian ar gyfer yr holl gynnyrch a’r gwasanaethau sy’n cael eu caffael gan yr heddlu.

Yn ei rôl bresennol fel Prif Swyddog Caffael Strategol, mae ganddi gyfrifoldeb strategol dros gydlynu gweithgarwch caffael ar y cyd ar gyfer heddluoedd Dyfed Powys, Gwent a De Cymru.
Mae gan Siân dros 20 mlynedd o brofiad masnachol yn y sectorau preifat a chyhoeddus, yn cynnwys rolau caffael yn Sony Manufacturing a ACCO Brands.