Dale_Cartwright.jpg

Penodwyd Dale yn Brif Swyddog Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu De Cymru ym mis Ionawr 2021, ac mae'n falch o arwain swyddogion gwirfoddol yr heddlu. Ef oedd yr unigolyn ieuengaf i gael ei benodi i'r rôl hon yng Nghymru a Lloegr ar y pryd.

Ymunodd Dale â Heddlu De Cymru fel cwnstabl gwirfoddol yn 2007 tra oedd yn astudio yn y brifysgol. Mae'n frwdfrydig dros blismona cymunedol, a bu'n gwasanaethu fel aelod o'r tîm plismona yn y gymdogaeth yng Nghwm Cynon am fwy na phum mlynedd.

Mae wedi ennill Gwobr y Gwirfoddolwyr er Anrhydedd a Gwobr Harry King Rhanbarth y De-orllewin ar gyfer y cwnstabl gwirfoddol unigol gorau, yn ogystal â chael Cymeradwyaeth y Comander Rhanbarthol. Yn y gorffennol, bu'n gwasanaethu yn Uned Cymorth yr Heddlu, ac mae'n un o ddim ond dau gwnstabl gwirfoddol yn Ne Cymru i hyfforddi fel Meddyg Uned Cymorth yr Heddlu. Mae wedi plismona nifer o'r digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a gynhelir yn Ne Cymru.

Yn 2010, cafodd ei ddyrchafu i reng Arolygydd Gwirfoddol ar gyfer Merthyr Tudful a Chwm Cynon. Cymerodd gyfrifoldeb dros dîm cwnstabliaid gwirfoddol yr ardal, ac arweiniodd nifer o weithrediadau plismona yn targedu pryderon a blaenoriaethau'r gymuned leol.

Fel Prif Swyddog y Gwnstabliaeth Wirfoddol, mae Dale yn gyfrifol am arweinyddiaeth gyffredinol a chyfeiriad strategol y Gwnstabliaeth Wirfoddol ar adeg pan mae cyfraniad y cwnstabliaid gwirfoddol wedi cynyddu o 11,000 o oriau yn 2015 i fwy na 72,000 o oriau yn 2020. Mae wedi goruchwylio'r gwaith o ddefnyddio cwnstabliaid gwirfoddol ledled De Cymru yn ystod digwyddiadau pwysig megis Gemau Olympaidd Llundain 2012 a Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Bu Dale yn astudio'r Gwyddorau Meddygol a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, ac enillodd radd anrhydedd dosbarth cyntaf. Aeth ymlaen i gwblhau gradd mewn Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae ganddo Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd.

Mae Dale hefyd wedi bod yn gwirfoddoli ag Ambiwlans Sant Ioan Cymru ers dros 20 mlynedd, ac ef yw Rheolwr Clinigol y Sir ar gyfer Morgannwg Ganol ar hyn o bryd. Cafodd ei dderbyn yn Swyddog Urdd Sant Ioan yn 2018 i gydnabod ei gyfraniad at waith yr elusen.

Mae Dale yn gweithio fel meddyg arbenigol ym maes anestheteg. Mae'n briod ac mae ganddo ddwy ferch fach.