ACC Jo Maal.jpg

Ymunodd Joanna â Heddlu De Cymru yn 1995. Treuliodd 14 o flynyddoedd cyntaf ei gwasanaeth yn cael profiad gweithredol helaeth gwerthfawr ac yn meithrin gwybodaeth mewn amrywiaeth o rolau fel cwnstabl a ditectif gwnstabl yr heddlu. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Joanna yn gweithio yn yr Adran Ymchwiliadau Troseddol, yr Uned Troseddu Cenedlaethol, Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru a Hyfforddiant Ymchwilio. Bu Joanna hefyd yn Hyfforddwr Gwyliadwriaeth Genedlaethol.

Dros y pum mlynedd nesaf, bu Joanna yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau gweithredol ar amrywiaeth o rengau, o Ringyll i Brif Arolygydd, ym mhob rhan o ardal yr heddlu, gan weithio mewn rolau rheng flaen megis Rheolwr Digwyddiadau’r Heddlu, ac mewn rolau’r pencadlys yn rhoi rhaglen rheoli newid ar waith. Yn 2016, cafodd Joanna ei dyrchafu’n Uwch-arolygydd yn y Gwasanaethau Cyfiawnder yn gyfrifol am y Ddalfa a Chyfiawnder Troseddol. Yn 2018, penodwyd Joanna’n Uwch-arolygydd Gweithrediadau yng Nghaerdydd yn gyfrifol am bob agwedd ar blismona gweithredol yn y brifddinas. Ym mis Chwefror 2019 cafodd ei ddyrchafu’n Brif Uwch-arolygydd, a’r fenyw gyntaf i fod yn Gomander Uned Reoli Sylfaenol Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Joanna oedd yr arweinydd heddlu cyntaf ar gyfer Ymgyrch Sceptre, a bu’n hanfodol yn y gwaith o lunio ymateb yr heddlu i droseddau’n ymwneud â chyllyll a’i roi ar waith. Joanna oedd un o aelodau dethol cyntaf y Pwyllgor Moeseg Annibynnol. Ar hyn o bryd, Joanna yw arweinydd yr heddlu ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan weithio mewn partneriaeth â nifer o asiantaethau i fynd i’r afael â’r broblem hon. Mae Joanna wedi bod yn gomander arfau tanio tactegol, ac ar hyn o bryd mae’n Gomander CBRN ac Arfau Tanio Strategol.

Mae gan Joanna radd Meistr mewn Arwain a Rheoli’r Heddlu o Brifysgol Warwig.

Mae Joanna’n briod, ac ar ôl cynrychioli Cymru ym maes athletau pan oedd yn ifanc, mae’n parhau i gadw’n heini yn ei hamser rhydd yn rhedeg, chwarae hoci a sgïo.

Dechreuodd dyrchafiad dros dro Joanna fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb am Blismona Tiriogaethol ar 9 Tachwedd 2020.