CC Vaughan web site.jpg

Dyrchafwyd Jeremy Vaughan yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ym mis Tachwedd 2020.

Dechreuodd Jeremy ei yrfa ym maes plismona yn 1996 gyda Heddlu Gogledd Cymru. Bu’n gwasanaethu cymunedau Gogledd Cymru mewn sawl rôl am ugain mlynedd, gan gyrraedd rheng y Prif Uwch-arolygydd, lle bu’n gyfrifol am Wasanaethau Plismona Lleol.

Yn 2016, symudodd Jeremy i Heddlu De Cymru fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol, yn gyfrifol am Weithrediadau Arbenigol, gan gynnwys Safonau Proffesiynol, Cyfiawnder Troseddol, Cynllunio Gweithredol a’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus. Ym mis Rhagfyr 2017, bu’n gyfrifol am y portffolio Plismona Tiriogaethol gan gynnwys arwain y gwaith o Blismona yn Gymdogaeth ac Ymateb. Parhaodd i weithredu fel Pennaeth y portffolio hwn nes iddo gael ei ddyrchafu’n Ddirprwy Brif Gwnstabl yn 2019.

Yn ogystal â’i ddyletswyddau gyda’r Heddlu, Jeremy yw arweinydd yr Heddlu o ran Cydweddu Wynebau (Adnabod) yn y DU, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu technoleg adnabod wynebau yn genedlaethol, ynghyd â defnydd heddluoedd yng Nghymru a Lloegr ohoni.

Jeremy yw’r arweinydd o ran cydraddoldeb rhwng y rhywiau yng Nghymru, a chafodd ei gydnabod am ei waith yn y maes hwn gan y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Menywod yn yr Heddlu yn 2019, drwy wobr HeForShe. Mae ganddo hanes hir o arwain ym maes Cydraddoldeb ac yn 2019, cafodd gydnabyddiaeth gyda Gwobr Arwain Cymru – Arwain Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Fel siaradwr Cymraeg rhugl, cafodd Jeremy ei benodi i Orsedd Cymru yn 2019 am ei wasanaeth i’r Gymraeg. Mae hyn yn adlewyrchu ei waith yn Heddlu De Cymru yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac yn gwella’r gwasanaeth a ddarperir i unigolion mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith.

Mae Jeremy’n briod ac mae ganddo dri o blant.