David Thorne

Cafodd David Thorne ei benodi’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru ym mis Mehefin 2020, ac mae’n gyfrifol am y portffolio Troseddau Arbenigol.

Cymhwysodd David fel athro yn wreiddiol yn 1993, gan addysgu ffiseg ac addysg awyr agored, yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae hefyd wedi gweithio fel arweinydd mynydda a hyfforddwr ceufadu.

Ymunodd David â Heddlu Dyfnaint a Chernyw yn 1999. Ar ôl ei gyfnod prawf, ymunodd ag Adran Ymchwilio i Droseddau Caerwysg (CID).

Ar ôl cael ei ddyrchafu’n Rhingyll, bu’n gweithio ym maes ymateb, yn y ddalfa ac yna ar ymchwiliadau i achosion o gam-drin plant, yn strategol ac yn weithredol. Ar yr adeg hon, cwblhaodd ei radd Meistr mewn Arwain a Rheoli’r Heddlu. Fel Arolygydd, bu’n gweithio yn Plymouth fel Rheolwr Digwyddiadau Critigol cyn dychwelyd i ymchwilio i droseddau fel Ditectif Arolygydd yn CID Torbay. Yn y rôl honno, bu’n rhedeg ymchwiliadau “Street Level Up” er mwyn mynd i’r afael ag achosion o gyflenwi cyffuriau gwaharddedig a’r niwed cysylltiedig.

Ar ôl cael ei ddyrchafu’n Brif Arolygydd, dychwelodd i faes Diogelu’r Cyhoedd lle bu’n goruchwylio materion a gweithrediadau diogelu cymhleth. Arweiniodd y profiad hwn at ei waith diweddarach yn y broses o ailgynllunio dull diogelu’r heddlu a chyflwyno’r Broses Ddiogelu Unigol a’r Adnodd Sgrinio Bregusrwydd (ViST).

Yn 2013, fel Ditectif Brif Arolygydd [DCI], symudodd i’r Tîm Ymchwilio i Droseddau Mawr, lle y cyflawnodd ei nod o fod yn Uwch-swyddog Ymchwilio (SIO) i ddynladdiadau achrededig.

Yn dilyn hynny, bu’n gweithio mewn rolau rheoli mewn lifrai, gan gynnwys goruchwylio plismona yn Plymouth fel y Comander lleol, lle roedd yn mwynhau mynd i’r afael â heriau plismona ardal drefol fawr. Mae hefyd yn Gomander Arfau Tanio Strategol achrededig ac mae wedi treulio amser fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro gyda Heddlu Dyfnaint a Chernyw, lle roedd yn gyfrifol am Arloesedd, Cyswllt a Galw.

Mae wedi bod yn hoff o Dde Cymru ers amser hir a, dros y blynyddoedd, mae wedi treulio llawer o amser yma.

Mae David, sy’n dad i bump o blant, yn feiciwr mynydd brwd ac mae wrth ei fodd bod llawer o lwybrau o’r radd flaenaf yn Ne Cymru. Mae’n edrych ymlaen at helpu Heddlu De Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd i’n cymunedau.