Ein gweledigaeth

Bod y gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau.

Ein gwerthoedd

Bod yn falch, yn broffesiynol ac yn gadarnhaol ym mhopeth a wnawn.

Cod Moeseg

Cod Moeseg yw’r canllaw ysgrifenedig i’r egwyddorion y disgwylir i bob aelod o’r proffesiwn plismona yng Nghymru a Lloegr eu cynnal a’r safonau ymddygiad y disgwylir iddynt eu cyrraedd.

Dyma’r tro cyntaf i’r egwyddorion a’r safonau ymddygiad hyn gael eu nodi mewn un ddogfen, a bwriedir iddi gael ei defnyddio o ddydd i ddydd i lywio ymddygiad a phenderfyniadau. Lluniwyd y Cod Moeseg gan y Coleg Plismona yn ei rôl fel y corff proffesiynol ar gyfer plismona. Mae’n nodi ac yn diffinio safonau ymddygiad rhagorol ar gyfer pawb sy’n gweithio ym maes plismona.

Y Cyd-bwyllgor Moeseg Annibynnol

Bydd ein Cyd-bwyllgor Moeseg Annibynnol yn cynnig cyngor, cefnogaeth a chymorth yn ymwneud â’r heriau moesegol sy’n deillio o faterion gweithredol, gweinyddol neu sefydliadol a wynebir gan Heddlu De Cymru.

Ni fydd y Pwyllgor yn delio â materion yn ymwneud â chamymddwyn; caiff y rhain eu trin gan ein Hadran Safonau Proffesiynol o hyd. Ni fydd y pwyllgor moeseg yn ystyried Cwynion na cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys yr aelodau canlynol o leiaf:

  • Cadeirydd (aelod annibynnol)
  • Dirprwy Gadeirydd (aelod annibynnol)
  • O leiaf tri aelod annibynnol arall
  • Cynrychiolydd o Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
  • Prif Swyddog
  • Prif Uwcharolygydd


Y Cadeirydd yw Mike McNamee BA, MA, MA, PhD, Athro Moeseg Cymhwysol a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Moeseg a’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi cyhoeddi ac addysgu am foeseg yn eang ar draws meysydd mor amrywiol ag addysg, peirianneg, gofal iechyd, meddyginiaeth, ymchwil a chwaraeon.

Caiff ei gynorthwyo gan yr Athro Margaret Griffiths, cyn Athro Cyfraith y Defnyddwyr sydd wedi ymddeol a oedd, am chwe blynedd, yn Bennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach). Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, bu’n aelod o Bwyllgor Moeseg y Brifysgol ac yn Gadeirydd Pwyllgor Moeseg yr Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae Telerau Busnes y Cyd-bwyllgor Moeseg Annibynnol yn nodi cwmpas diben a swyddogaeth y Pwyllgor.

Dyma’r cofnodion diweddaraf o Y Cyd-bwyllgor Moeseg Annibynnol.

Lawrlwythiadau