Mae gan Uned Hyfforddiant Ymchwilio Heddlu De Cymru hanes balch o ddarparu cyrsiau hyfforddiant ymchwilio yn fewnol ac ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau allanol.

Rydym ar hyn o bryd yn darparu hyfforddiant ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, y Llynges Frenhinol, y Fyddin Brydeinig, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, y Gwasanaeth Tân, TATA Steel, Arolygiaeth Iechyd a Gofal Cymru, Safonau Masnach, Scambusters UK a llawer o asiantaethau partner eraill.

Rydym yn cynllunio ac yn datblygu cyrsiau hyfforddi pwrpasol yn unol ag anghenion sefydliadau unigol. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau cyfweld PIP 2 a chyrsiau hyfforddiant ymchwilio pwrpasol ar faterion difrifol a chymhleth, materion seibr a bod yn agored i niwed. Gyda chymysgedd o siaradwyr gwadd ac arbenigwyr materion pwnc, caiff ein cyrsiau eu hwyluso gan ein hyfforddwyr profiadol drwy ddefnyddio system Hydra. Yn ogystal, rydym yn dylunio unrhyw ddogfennaeth weithredol ategol fel y bo angen. Mae gan ein staff hyfforddi brofiad gweithredol helaeth ym maes ymchwilio a chyfweld.

Rydym hefyd yn cynnig yr opsiwn o lety yng ngwesty’r Vale of Glamorgan ar gyfradd ostyngol yn ystod cyfnod y cwrs.

Rhaglen Datblygu Uwch Swyddogion Ymchwilio Genedlaethol 

 • Y cwrs yw cam cyntaf y Rhaglen Datblygu Uwch Swyddogion Ymchwilio Genedlaethol, sydd wedi’i selio ar senario ar Hydra
 • Datblygu sgiliau swyddogion a benodir yn Uwch Swyddogion Ymchwilio, i alluogi rheoli a chydlynu ymchwiliadau yn broffesiynol ac yn effeithiol yn unol â Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r rhaglen proffesiynoli’r ymchwiliad (PIP lefel 3).
 • Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cyfrif tuag at ennill Achrediad PIP Level 3 a byddwch yn gymwys i gofrestru ar ein Wythnos Llofruddiaeth Genedlaethol i Uwch Swyddogion Ymchwilio, sy’n para pum diwrnod
 • Pris: £3575 gyda llety, £2075 heb lety. Hyd: 3 wythnos

Wythnos Llofruddiaeth Genedlaethol i Uwch Swyddogion Ymchwilio Genedlaethol

 • Mae’r cwrs hwn yn ddilyniant i’r rhaglen datblygu Uwch Swyddogion Ymchwilio ac mae’n tywys myfyrwyr drwy bob agwedd ar senario achos llofruddiaeth.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Ymchwilio i Farwolaeth Plentyn                    

 • Cynlluniwyd y cwrs hwn i alluogi Uwch Swyddogion i ymateb yn gywir ac yn effeithiol i achosion o farwolaeth sydyn plentyn yn unol â phrotocolau cenedlaethol a lleol.
 • Mae’n rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol i Uwch Dditectifs ac Uwch Swyddogion Ymchwilio i’w galluogi i ymateb yn effeithiol i achosion o farwolaeth plentyn, a thrwy hynny, wella eu gallu i benderfynu a gyflawnwyd trosedd o bosibl, a darparu sail effeithiol ar gyfer unrhyw ymchwiliad posibl i laddiad.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Cyfweld â Thystion PIP 2

 • Mae’r hyfforddiant yn cydymffurfio â Strategaeth Cyfweliadau Ymchwiliol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. Nod yr hyfforddiant yw rhoi’r wybodaeth i ymchwilwyr i’w galluogi i gyfweld â thystion mewn perthynas â Throseddau Difrifol a Chymhleth.
 • Bydd myfyrwyr hefyd yn cael gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i ddelio â thystion sy’n agored i niwed o dan Adran 16 a 17 o Ddeddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999 a thystion arwyddocaol.
 • Rhaid i chi gwblhau cwrs Cyfweld â Thystion PIP 2 cyn y byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer y Cwrs Cyfweld ag Unigolion dan Amheuaeth PIP 2.
 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn Gyfwelydd Tystion PIP 2 cymwysedig. Mae’r cyrsiau hyn hefyd yn rhag-amod fel rhan o Achrediad PIP Lefel 2.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Cyfweld ag Unigolion dan Amheuaeth PIP 2

 • Bydd myfyrwyr yn meithrin y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau ymarferol i gyfweld ag unigolion sydd dan amheuaeth o Droseddau Difrifol a Chymhleth ac i ddelio ag unigolion dan amheuaeth sy’n agored i niwed.
 • Gallwch wneud cais ar gyfer y cwrs Cyfweld ag Unigolion dan Amheuaeth PIP 2 unwaith y byddwch wedi cwblhau cwrs Cyfweld â Thystion PIP 2.
 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn Gyfwelydd Unigolion dan Amheuaeth PIP 2 cymwysedig. Mae’r cyrsiau hyn yn ofynnol fel rhan o Achrediad PIP Lefel 2.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Ymatebwr Cyntaf Troseddau Rhywiol (SOFR)

 • Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer Swyddogion y bydd yn ofynnol iddynt ymgymryd â rôl Swyddog Ymateb Cyntaf i honiadau o ymosodiadau rhywiol. Mae’r cwrs yn cydweddu â Chanllawiau Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar Ymchwilio i Droseddau Rhywiol Difrifol ac adroddiad Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron EM ‘Heb Gydsyniad’ – adolygiad o’r broses o Ymchwilio i Droseddau Trais a’u Herlyn.
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau Swyddogion er mwyn darparu gwasanaeth o safon gyson a phriodol wrth ymgymryd ag ymateb cyntaf i honiadau o Ymosodiadau Rhywiol.
 • Ar ôl cwblhau’r Cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn Ymatebwr Cyntaf Troseddau Rhywiol cymwysedig.
 • Ar ôl cwblhau’r Cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru ar gwrs Hyfforddedig ar gyfer Ymchwilio i Droseddau Rhywiol (a elwir yn SOLO 3 yn flaenorol), os yw’n berthnasol i’ch rôl. (Cwnstabliaid yr Heddlu a Ditectif Gwnstabliaid, y mae’n ofynnol iddynt ymgymryd â rôl benodol Ymatebwr Cyntaf Troseddau Rhywiol)
 • Pris: £840 gyda llety, £540 heb lety. Hyd: 3 diwrnod

Cwrs Hyfforddedig ar gyfer Ymchwiliad i Droseddau Rhywiol (SOIT)

 • Cynhelir y cwrs hwn yn unol â’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant ar gyfer Ymchwiliad i Droseddau Rhywiol.
 • Bydd yn rhoi sgiliau cyfweld a thechnegau ychwanegol i swyddogion sy’n angenrheidiol er mwyn darparu gofal o’r radd flaenaf i ddioddefwyr a sicrhau bod tystiolaeth yn cael ei chasglu yn y modd gorau posibl wrth ymchwilio i droseddau rhywiol.
 • Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth glir i swyddogion o’r wybodaeth, y sgiliau a’r galluoedd sy’n ofynnol er mwyn ymgymryd â rôl Swyddog Hyfforddedig ar gyfer Ymchwilio i Droseddau Rhywiol.
 • Rhaid i fyfyrwyr fod wedi cwblhau Cwrs Ymatebwr Cyntaf Troseddau Rhywiol (SOFR) a Chwrs Tystion PIP 2 yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
 • Cwnstabliaid yr Heddlu a Ditectif Gwnstabliaid y mae’n ofynnol iddynt ymgymryd â rôl benodol Swyddog Cyswllt Troseddau Rhywiol. Rhaid iddynt feddu ar gymhelliant personol a sensitifrwydd i ymchwilio i droseddau rhywiol a bod yn Gyfwelwyr Tystion profiadol.
 • Pris: £1325 gyda llety, £895 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Rheoli Troseddwyr Rhywiol a Throseddwyr Treisgar (MOSOVO)

 • Rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i ymarferwyr Unedau Diogelu’r Cyhoedd i’w galluogi i nodi a rheoli troseddwyr rhywiol, troseddwyr treisgar a throseddwyr peryglus eraill sy’n rhan o Drefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA)
 • Dangos dealltwriaeth o Drefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd a’r Weithdrefn Weithredu Safonol
 • Nodi sut i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â gweithio mewn Uned Diogelu’r Cyhoedd
 • Egluro’r cylchdro troseddu a mathau o droseddwyr rhyw
 • Dangos sut i gymhwyso meini prawf hysbysu i droseddwyr yn unol â Deddf Troseddau Rhywiol 2003
 • Nodi sut i gymhwyso cyfraith troseddau, cyfraith sifil a pholisi perthnasol wrth ystyried datgelu gwybodaeth i asiantaethau partner, trydydd partïon neu’r cyfryngau
 • Dangos dealltwriaeth o’r meini prawf a’r dull o wneud cais am Orchmynion Sifil o fewn Rhan 2 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003.
 • Diffinio materion iechyd meddwl mewn perthynas ag asesu risg a rheoli troseddwyr sy’n rhan o Drefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd
 • Egluro gwaith yr Uned Diogelu’r Cyhoedd, yr Uned Troseddau Uwchdechnoleg, Timau Ymchwilio i Gam-drin Plant, y Gwasanaeth Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf, a sut maent yn cydweithio o fewn y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd
 • Pris: £1325 gyda llety, £895 heb lety. Hyd: 5 diwrnod.

Plant – Sylfaen

 • Mae’r cwrs hwn ar gyfer Swyddogion HWB a Swyddogion Ymateb i’w galluogi i nodi a chyfweld plant sy’n dystion neu ddioddefwyr troseddau lefel isel a chyffredin er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth a chael y dystiolaeth orau ar gyfer y system cyfiawnder troseddol.
 • Mae’r cwrs yn gymysgedd o ddamcaniaeth ac ymarfer cyfweld ac mae’n rhoi hyfforddiant i swyddogion i’w galluogi i gyfweld â phlant yn effeithiol am droseddau cyffredin yn unol â’r gyfraith ac arfer gorau tra’n cydnabod eu dyletswyddau o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr.
 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn Gyfwelydd Plant sy’n Agored i Niwed cymwysedig a byddwch yn gymwys i gofrestru ar gyfer Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam-drin Plant Arbenigol (SCAIDP) 15 diwrnod sy’n Cynnwys Cyfweld â Phlant, os yw’n berthnasol i’ch rôl.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam-drin Plant Arbenigol (SCAIDP) sy’n Cynnwys Cyfweld â Phlant

 • Mae’r cwrs hwn yn rhoi sgiliau arbenigol i ymchwilwyr i’w galluogi i ymchwilio i droseddau difrifol yn erbyn plant ac mae’n caniatáu i fyfyrwyr weithio tuag at gofrestriad proffesiynol fel ymchwilwyr cam-drin plant arbenigol ac mae’n cynnwys sgiliau cyfweld â phlant arbenigol lefel 2.
 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn Uwch Gyfwelydd Tystion sy’n Blant cymwysedig. Wedi hynny, ar ôl i chi gwblhau eich portffolio gweithle, byddwch yn Ymchwilydd Cam-drin Plant Arbenigol Cenedlaethol cymwysedig.
 • Pris: £3575 gyda llety, £2075 heb lety. Hyd: 3 wythnos

Oedolion sy’n Agored i Niwed – Sylfaen

 • Mae’r cwrs hwn ar gyfer swyddogion HWB a swyddogion ymateb i’w galluogi i nodi a chyfweld ag oedolion sy’n agored i niwed sy’n dystion neu’n ddioddefwyr troseddau lefel isel a chyffredin er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth a chael y dystiolaeth orau ar gyfer y system cyfiawnder troseddol.
 • Mae’r cwrs yn gymysgedd o ddamcaniaeth ac ymarfer cyfweld ac mae’n rhoi hyfforddiant i swyddogion i’w galluogi i gyfweld ag oedolion sy’n agored i niwed yn effeithiol am droseddau cyffredin yn unol â’r gyfraith ac arfer gorau tra’n cydnabod eu dyletswyddau o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr.
 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn Gyfwelydd Oedolion sy’n Agored i Niwed cymwysedig a byddwch yn gymwys i gofrestru ar gyfer Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam-drin Oedolion Arbenigol 15 diwrnod, os yw’n berthnasol i’ch rôl.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam-drin Oedolion Difrifol (SAAIDP) sy’n Cynnwys Cyfweld ag Oedolion

 • Mae’r cwrs hwn yn rhoi sgiliau arbenigol i ymchwilwyr i’w galluogi i ymchwilio i droseddau difrifol yn erbyn oedolion sy’n agored i niwed / oedolion sy’n wynebu risg.
 • Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ymarferol i’w galluogi i gynnal cyfweliadau ag oedolion sy’n agored i niwed sy’n dystion. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn Ymchwilydd Cam-drin Oedolion Difrifol cymwysedig.
 • Pris: £3575 gyda llety, £2075 heb lety. Hyd: 3 wythnos

Seiberdroseddu Prif Ffrwd

 • Gan fod technoleg a chyfathrebu yn effeithio ar lawer o ymchwiliadau, mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer swyddogion a staff yr heddlu mewn rolau ymchwilio yn unig. Fe’i cynlluniwyd i alluogi dysgwyr i ymchwilio i droseddau gan ddefnyddio technegau newydd a thraddodiadol. Bydd y cwrs yn rhoi hyfforddiant ar gudd-wybodaeth o ffynhonnell agored hyd at lefel 2.
 • Pris: £1325 gyda llety, £825 heb lety. Hyd: 5 diwrnod

Cysylltu â mi

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’n cyrsiau, anfonwch e-bost at: [email protected] gyda’ch cais.