Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Ychwanegu man busnes dros dro at dystysgrif deliwr gyfredol

Sut mae gwneud cais? 

Cam 1: Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gofrestru ar gyfer deliwr arfau tanio (Ffurflen 116A)

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • eich cyfeiriadau cartref yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf
  • manylion eich tystysgrif deliwr gyfredol
  • manylion y cwmni ac unrhyw dystysgrifau deliwr cysylltiedig (os yw’n berthnasol)

Cam 2: Postiwch eich ffurflenni wedi’u llenwi a’ch siec (yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru) i:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Beth yw’r gost?

Does dim rhaid i ddelwyr yn Ne Cymru dalu. £13 yw’r gost i ddelwyr y tu allan i Dde Cymru.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

Fel arall, byddwn yn cysylltu â chi cyn pen chwe wythnos.