Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif arf tanio

Sut mae gwneud cais?
Gallwch wneud cais ar-lein neu drwy'r post.

Faint mae'n ei gostio?
Cewch amrywio’ch tystysgrif yn rhad ac am ddim.

Gwneud cais ar-lein
Cam 1: Llenwch y ffurflen ar-lein

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

●        manylion yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham

●        ffotograff o’ch tystysgrif bresennol (ar ffurf .jpg neu .jpeg)

●        manylion unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sydd gennych

●        enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig

●        manylion unrhyw euogfarnau blaenorol

Cam 2: postiwch eich tystysgrif arf tanio bresennol i’r:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Sylwch: os oes angen ichi ddiweddaru manylion eich meddyg teulu, gallwch wneud hynny ar-lein yma.

Gwneud cais drwy’r post

Cam 1: Lawrlwythwch y Cais am Amrywio Tystysgrif Arfau Tanio (Ffurflen 201V) a’i llenwi.

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

●        eich tystysgrif arf tanio gyfredol

●        enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig

●        unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol

●        unrhyw euogfarnau blaenorol

●        manylion yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham

Cam 2: Ar ôl ei llenwi a’i llofnodi, postiwch y ffurflen a’ch tystysgrif arf tanio gyfredol i’r:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

 
Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?
Anfonwn eich cyfeirnod atoch ar gyfer eich cofnodion a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu os oes angen inni ofyn am ragor o wybodaeth neu drefnu ymweliad â’ch cartref.

Fel arall, fe ddylech chi gael eich tystysgrif wedi'i diweddaru o fewn wyth wythnos.

Dechrau