Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am amrywiad un-i-un i dystysgrif arf tanio

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais ar-lein neu drwy'r post.

Faint mae'n ei gostio?

Cewch amrywio’ch tystysgrif yn rhad ac am ddim.

Gwneud cais ar-lein

Cam 1: Llwythwch i lawr a llenwi’r ffurflen 

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

  •  manylion yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham
  • ffotograff o’ch tystysgrif bresennol (ar ffurf .jpg neu .jpeg)
  • manylion unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sydd gennych
  • enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig
  • manylion unrhyw euogfarnau blaenorol

 

Cam 2: postiwch eich tystysgrif arf tanio bresennol i’r:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Sylwch: os oes angen ichi ddiweddaru manylion eich meddyg teulu, gallwch wneud hynny ar-lein yma.

 

Gwneud cais drwy’r post

 

Cam 1: Lawrlwythwch y Cais i Amrywio Tystysgrif Arf Tanio (Ffurflen 201V) a’i llenwi.

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

  • eich tystysgrif arf tanio gyfredol
  • enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig
  • unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol
  • unrhyw euogfarnau blaenorol
  • manylion yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham

 

Cam 2: Ar ôl ei llenwi a’i llofnodi, postiwch y ffurflen a’ch tystysgrif arf tanio gyfredol i’r:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

 

Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?

Anfonwn eich cyfeirnod atoch ar gyfer eich cofnodion a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu os oes angen inni ofyn am ragor o wybodaeth neu drefnu ymweliad â’ch cartref.

Fel arall, fe ddylech chi gael eich tystysgrif wedi'i diweddaru o fewn wyth wythnos.

 

Dechrau