Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Cofrestru ar gyfer tystysgrif deliwr arfau tanio fel unigolyn, neu adnewyddu un

Sut mae gwneud cais?

Cam 1: Lawrlwythwch y ffurflen gofrestru ar gyfer deliwr arfau tanio (Ffurflen 116).

Cam 2: Dim ond rhannau A, D, E, F ac G mae angen i chi eu llenwi.

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Eich cyfeiriadau cartref yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf
  • Manylion eich tystysgrif deliwr flaenorol (os yw’n berthnasol)

Cam 3: Postiwch eich ffurflen wedi’i llenwi a’ch siec neu archeb bost (yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru) i:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Beth yw’r gost?

£200 yw’r gost.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

Fel arall, byddwn yn cysylltu â chi cyn pen chwe wythnos.