Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Sut mae gwneud cais?

Gallwch chi wneud cais ar-lein neu drwy’r post.

Pa ffordd bynnag rydych chi’n ei dewis, bydd angen i chi ddarllen y nodiadau canllaw cyn gwneud cais. Darllen y nodiadau canllaw.

Beth yw’r gost?

£90 yw’r gost.

Sylwer: Os byddwch yn gwneud cais ar-lein bydd angen i chi dalu ar-lein hefyd. Does dim modd i ni dderbyn sieciau ar gyfer cais ar-lein.

Pa mor hir mae’n ei gymryd?

Mae’n gallu cymryd hyd at 42 diwrnod gwaith i roi tystysgrif newydd.

Mae hyn yn dibynnu ar gael ffurflen gyflawn. Os oes rhaid i'r Tîm Trwyddedu Arfau Tanio gysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth, gallai gymryd hirach i brosesu eich cais.

Bydd angen y canlynol arnoch i gwblhau eich cais (ar-lein neu drwy’r post)

Eich manylion cyswllt, gan gynnwys:

 • cyfeiriad e-bost
 • rhif ffôn
 • manylion cyswllt yn y gwaith (os nad ydych yn ddi-waith neu wedi ymddeol)
 • cyfeiriadau blaenorol os nad ydych wedi byw yn eich cyfeiriad presennol am fwy na phum mlynedd 

Gwybodaeth iechyd a meddygol:

 • manylion unrhyw gyflyrau perthnasol sydd angen eu datgelu (mae rhestr o’r rhain yn y nodiadau canllaw)
 • cyfeiriad, cost post a rhif ffôn eich meddyg teulu neu bractis
 • gwybodaeth am eich meddyg teulu neu bractis blaenorol os nad ydych wedi cofrestru â’ch meddyg teulu neu bractis presennol am ddeng mlynedd neu fwy
 • os, yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, bod cyfnodau lle nad oeddech wedi cofrestru â meddyg teulu neu bractis yn y DU, bydd angen gwybodaeth arnom am hyn a byddwn yn gofyn pam, ac a oes unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi i ni am hyn, er enghraifft os oeddech yn y lluoedd arfog ac wedi eich lleoli dramor
 • eich ffurflen meddyg teulu wedi’i llenwi – bydd angen i chi lwytho hon i lawr a gofyn i’ch meddyg teulu ei llenwi, a’i hanfon atom gyda’ch cais. 

Manylion am unrhyw droseddau neu rybuddion ysgrifenedig (gan gynnwys goryrru ond nid troseddau parcio na hysbysiadau cosb benodedig):

 • manylion y drosedd, gan gynnwys y dyddiad (mis a blwyddyn)

Manylion am yr arf(au) tanio a’r bwledi a chetris rydych yn bwriadu eu caffael:

 • calibr, math, rheswm dros eu cael
 • calibr a faint o fwledi a chetris
 • trefniadau diogelwch – sut a ble y bydd yr arf(au) tanio’n cael ei storio, a fydd y trefniadau’n rhai ar y cyd (ac os felly, manylion pwy sy’n rhannu’r trefniadau hyn)

Manylion dau ganolwr rydych wedi’u hadnabod am fwy na dwy flynedd, gan gynnwys:

 • eu dyddiad a’u man geni
 • eu gwaith
 • manylion cyswllt

Sylwch: ni all canolwyr fod yn aelod o’ch teulu, yn swyddog heddlu neu’n staff heddlu sy’n gwasanaethu, neu’n ddeliwr arfau tanio cofrestredig.

 

Llun:

 • un llun ar ffurf pasbort nad yw’n fwy na 1MB o faint ac sy’n llun .jpg/.jpeg

Taliad:

 • manylion cerdyn credyd neu ddebyd i dalu ar-lein

Ymgeiswyr o dramor:

 • os nad ydych yn un o wladolion y DU, bydd angen i chi ddarparu gwiriad cofnod troseddol o’ch gwlad wreiddiol gyda’ch cais. Bydd angen i chi dalu am hyn. Dyma fwy o wybodaeth am sut mae cael gwiriad cofnod troseddol. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn fel rhan o’ch cais.

 

Gwneud cais ar-lein

Cam 1: Llenwch fersiwn ar-lein y ffurflen.

Cam 2: Llwythwch eich llun i fyny gyda’ch cais.

Cam 3: Talwch ar-lein.

Cam 4: E-bostiwch y ffurflen meddyg teulu a'r gopi o'ch tystysgrif bresennol, gan gynnwys Tabl 2, at y tîm arfau tanio.


Bydd hi’n cymryd tua 20 munud i lenwi’r ffurflen hon ac ni fyddwch yn gallu cadw eich cais wrth fynd, felly bydd rhaid ei llenwi ar un tro. 

Cliciwch y botwm ‘Dechrau’ isod i ddechrau eich cais ar-lein.

Gwneud cais drwy’r post 

Cam 1: Llwythwch y ffurflen gais ar gyfer tystysgrif arf tanio i lawr (Ffurflen 201) a'r ffurflen meddyg teulu.

Cam 2: Argraffwch, llenwi a llofnodi’r ffurflenni.

Cam 3: Atodwch un llun ar ffurf pasbort (45mm o uchder x 35mm o led) at eich ffurflen 201.

Cam 4: Gwneud siec am £90 yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

Ni allwn dderbyn arian parod nac archebion post.

Cam 5: Postiwch eich ffurflenni wedi’u llenwi a’ch siec i:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron
Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

Dechrau