Os ydych yn byw yn Ne Cymru ac y gwnaed hi’n ofynnol i chi gofrestru gyda’r heddlu - rhan hanfodol o amodau fisa llawer o wladolion tramor - dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn cofrestru gyda ni.

Ein manylion

Os ydych chi’n byw yn Ne Cymru (ac eithrio ardal Abertawe, gweler isod) bydd angen i chi fynd i:

Adran Cenedligrwydd
Gorsaf Heddlu Tredelerch
713 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF3 4FD

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Tredelerch ar fap

Ar agor ar gyfer apwyntiadau rhwng dydd Llun a dydd Gwener o 8.30am i 12pm a 12.30pm i 2pm.

Er mwyn trefnu apwyntiad yn yr Adran Cenedligrwydd (Caerdydd neu Abertawe), ewch i’n porthol ar-lein a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Preswylwyr ardal Abertawe (ac eithrio myfyrwyr, gweler isod)

Os ydych chi’n byw yn ardal Abertawe bydd angen i chi fynd i:

Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Dod o hyd i'r Ganolfan Ddinesig ar fap

Byddwn ar agor ar foreau Iau, drwy apwyntiad yn unig.

Myfyrwyr yn Abertawe

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn eich prifysgol; gallant hwy drefnu apwyntiad i chi gofrestru gyda’r heddlu.

Beth sydd ei angen arnoch

Gwiriwch beth sydd ei angen arnoch.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho ac yn llenwi’r holiadur cywir (gweler gwaelod y dudalen hon) a dewch ag ef gyda chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Pryd i fynychu

Rhaid i chi ddod i’n gweld i gofrestru a chael eich tystysgrif cofrestru gyda’r heddlu (PRC) o fewn saith diwrnod i gyrraedd De Cymru. Mae hyn yn bwysig, oherwydd os na wnewch hynny gallech gael:

 • dirwy o £5,000
 • dedfryd o garchar
 • argymhelliad o allgludiad
 • gwaharddiad deng mlynedd rhag dod i mewn i’r DU


Byddwn yn rhoi eich tystysgrif cofrestru gyda’r heddlu (PRC) i chi pan fyddwch yn cofrestru.

Dim yn siŵr a oes angen i chi gofrestru? Darllenwch ein cyngor ar gyfer ymwelwyr tro cynaf: pwy sydd angen cofrestru fel gwladolyn tramor?

Pan fo eich manylion yn newid

Os byddwch yn newid unrhyw rai o’ch manylion personol neu’ch manylion cyswllt tra eich bod yn astudio neu’n gweithio yn Ne Cymru, bydd angen i chi gofrestru’r newid gyda ni, fel y nodir uchod. 

Gweler adrodd am newid mewn amgylchiadau neu fisa newydd i gael gwybod rhagor am eich newid penodol chi.

Rhaid i chi adrodd am unrhyw rai o’r newidiadau canlynol o fewn saith diwrnod:

 • newid cyfeiriad
 • newid coleg/prifysgol/cwrs
 • newid galwedigaeth
 • newid mewn statws priodasol
 • amodau glanio newydd (fisa ail-fynediad)
 • manylion pasbort newydd
 • plant sydd wedi’u geni tra eich bod yn y DU
 • eithriad rhag gorfod Cofrestru gyda’r Heddlu


Pan fyddwch yn symud i Dde Cymru

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda heddlu arall a’ch bod yn symud i Dde Cymru, mae angen i chi nawr ddiweddaru eich tystysgrif drwy gofrestru gyda ni, fel y nodir uchod

Os byddwch yn colli eich tystysgrif

Os ydych wedi colli eich tystysgrif cofrestru gyda’r heddlu, cofrestrwch gyda ni yn yr un ffordd.  Byddwn yn gofyn i chi pam a sut gwnaethoch ei cholli cyn y gallwn ystyried cyhoeddi un newydd i chi.

Gweler ein rhestr wirio lawn o beth sydd ei angen arnoch pan fyddwch yn dod i’n gweld. 

Lawrlwythiadau