Os ydych chi'n wladolyn tramor, efallai y bydd angen ichi gofrestru gyda ni yn fuan ar ôl cyrraedd. Os felly, dylai hyn fod wedi’i ysgrifennu ar vignette eich fisa fynediad (tudalen ychwanegol wedi’i gludo yn eich pasbort), eich trwydded breswylio fiometrig (BRP) neu’ch llythyr gan y Swyddfa Gartref yn cymeradwyo’ch cais am ganiatâd.

Dysgwch ragor isod ynghylch pwy sydd angen cofrestru gyda ni, pwy sydd wedi'u hesemptio a sut i gael tystysgrif cofrestru'r heddlu (PRC).

Sylwch

Os na fyddwch yn cofrestru gyda'r heddlu pan fo'n ofynnol ichi wneud hynny, mae hynny'n drosedd o dan Adran 26(1)(f) o Ddeddf Mewnfudo 1971 (dolen allanol). Gallech gael dirwy o hyd at £5,000 a/neu eich carcharu am chwe mis.

Gallai hyn effeithio hefyd ar eich cais presennol neu unrhyw gais pellach am gael aros yn y Deyrnas Unedig.

Oes angen imi gofrestru gyda'r heddlu?

Os oes angen ichi gofrestru gyda'r heddlu ar ôl cyrraedd y Deyrnas Unedig, dylai hynny fod wedi’i ysgrifennu ar vignette eich fisa fynediad, eich trwydded breswylio fiometrig neu’ch llythyr gan y Swyddfa Gartref yn cymeradwyo’ch cais am ganiatâd. Allwn ni mo’ch cofrestru os nad oes gennych ofyniad ysgrifenedig mewn un o'r dogfennau hyn.

Bydd angen ichi gofrestru gyda ni os ydych yn 16 neu'n hŷn, ac yn dod o un o'r gwledydd hyn:

Affganistan Ciwba Libia Syria
Algeria Yr Aifft Moldofa Tajikistan
Yr Ariannin Georgia Moroco Tiwnisia
Armenia Iran Gogledd Corea Twrci
Azerbaijan Irac Oman Turkmenistan
Bahrain Israel Palesteina Emiradau Arabaidd Unedig 
Belarws Yr Iorddonen Periw Wcráin
Bolifia Kazakhstan Qatar Uzbekistan
Brasil Coweit Rwsia Yemen
Tsieina* Kyrgyzstan Saudi Arabia  
Columbia Libanus Y Swdan  

*Sylwch: Bernir mai gwladolyn Tsieineaidd yw rhywun sydd â phasbort a roddwyd gan Ranbarth Gweinyddol Arbennig naill ai Hong Kong neu Macao ac mae angen iddo gofrestru.

Mae rhai fisas 30 diwrnod yn gofyn ichi gofrestru gyda'r heddlu.

Os felly, fe fydd hynny wedi’i ysgrifennu ar y fisa. Fe allai ddweud:

  • ‘Pol Reg’ neu
  • ‘Police Registration’ neu
  • ‘Register with Police in seven days of UK entry’


Cofiwch wirio i fod yn siŵr.

Os ydych wedi cofrestru eisoes ond wedi symud i ardal arall

Os ydych yn symud i Dde Cymru am y tro cyntaf ac wedi cofrestru gyda heddlu arall yn y DU, mae angen i chi nawr gofrestru gyda ni.

Os ydych yn symud i fyw mewn ardal arall yn y DU, rhaid i chi adrodd am newid yn eich amgylchiadau wrth yr heddlu lleol o fewn saith diwrnod. Cysylltwch â’r heddlu yno neu defnyddiwch ei wefan.

Pwy sy ddim angen cofrestru gyda'r heddlu?

Os oes gennych genedligrwydd deuol gydag un wlad yn y rhestr uchod ac un wlad arall, does dim angen ichi gofrestru gyda'r heddlu.

Yn yr un modd, does dim angen ichi gofrestru os oes gennych ganiatâd i fyw'n barhaol yn y Deyrnas Unedig, os ydych yn aelod o deulu un o ddinasyddion yr AEE, neu'n ymweld ar fisa dros dro fel un o'r canlynol:

  • gweithiwr amaethyddol
  • gwas preifat mewn cartref diplomataidd
  • gweinidog crefydd, cenhadwr neu aelod o urdd grefyddol
  • partner person sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig
  • person sydd â hawliau i ymweld â phlentyn sy’n preswylio yn y Deyrnas Unedig
  • rhiant i blentyn sydd yn yr ysgol
  • ceisiwr lloches sydd wedi’i dderbyn

Os oes unrhyw un neu ragor o'r uchod yn gymwys i chi a'ch bod wedi cael gofyniad i gofrestru gyda'r heddlu, gall hyn fod yn gamgymeriad. Gallwch gysylltu â'r Swyddfa Gartref (dolen allanol) i holi am y gofyniad a roddodd i chi. 

Beth yw tystysgrif cofrestru’r heddlu?

Mae tystysgrif cofrestru'r heddlu (PRC) yn ddogfen sy'n profi eich bod wedi cydymffurfio â’r gofyniad yn eich fisa. Byddwn yn rhoi un i chi ar ddiwedd eich proses gofrestru.

Gall eich PRC gael ei dderbyn fel prawf adnabod yn y Deyrnas Unedig. Er hynny, dydyn ni ddim yn argymell eich bod yn ei chario gyda chi. Cadwch hi mewn lle diogel gyda'ch pasbort a'ch dogfennau teithio.

Os bydd swyddog heddlu yn gofyn ichi ddangos eich PRC, bydd gennych 48 awr wedyn i ddangos eich PRC mewn unrhyw orsaf heddlu.