Ein blaenoriaeth gyntaf yw eich diogelu chi ac unrhyw blant sydd gennych. Os yw’r sefyllfa yn un o argyfwng bydd swyddog yn mynychu ac, os yw’n addas, yn angenrheidiol ac yn gyfreithiol i wneud hynny, arestio’r tramgwyddwr, a chymryd camau i’ch diogelu rhag rhagor o niwed – gan roi amser i chi feddwl.

Ffyrdd i riportio

Os ydych chi'n dioddef camdriniaeth ddomestig, neu'n adnabod rhywun sydd, a bod hyn yn digwydd nawr neu os ydych chi'n meddwl y gallai bywyd rhywun fod mewn perygl, ffoniwch 999 nawr

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd​, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun aton ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.

Ffyrdd eraill i riportio:

  • ar-lein
  • drwy ffonio 101 (Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testunn ar 18001 101)
  • yn niogelwch eich gorsaf heddlu leol (os oes arnoch angen cyfieithydd, gallwn ddarparu rhywun dros y ffôn i ddechrau ac yn bersonol yn ddiweddarach)

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Gallwch ddod o hyd i’ch gorsaf neu bwynt cyswllt heddlu agosaf gan ddefnyddio’r blwch chwilio isod.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer

Sut allwn ni helpu ar unwaith

Bydd ein swyddogion yn gwneud yn siŵr y cewch eich trin â pharch ac yn siarad â chi mewn man oddi wrth y person sy’n gyfrifol am y cam-drin. Os ydych chi wedi cael eich anafu’n gorfforol, mae’n bwysig bod meddyg yn archwilio eich anafiadau. Byddwn yn trefnu gofal meddygol, os oes angen.

Cadw mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn eich arwain drwy’r ymchwiliad cyfan. Ein nod yw cysylltu â chi o fewn 24 awr wedi i chi riportio’r drosedd a rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd.

Mewn nifer o achosion, bydd dioddefwyr cam-drin domestig angen opsiynau ar gyfer llety arall dros dro neu yn y tymor hwy. Efallai y bydd angen gwaharddeb arnoch er mwyn rhwystro’r tramgwyddwr rhag dod yn agos atoch, neu efallai y bydd angen cwnsela neu gefnogaeth arnoch.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â chynghorwyr sydd wedi’u hyfforddi’n dda, sydd ddim yn aelodau’r heddlu, a fydd yn gallu eich cynorthwyo gydag ôl-ofal i chi a’ch teulu.

Os oes angen i chi fynychu’r llys am unrhyw reswm mae gwasanaethau cefnogi hefyd ar gael fel nad ydych yn teimlo wedi eich llethu neu’ch dieithrio gan y broses gyfreithiol.