Mae sbeicio, lle mae rhywun yn ychwanegu cyffuriau neu alcohol at ddiod rhywun arall heb yn wybod iddynt, yn anghyfreithlon. P'un a yw'n cael ei wneud fel pranc neu gyda'r bwriad o ddwyn oddi wrth y dioddefwr neu ymosod arno, dyma rai ffyrdd i osgoi hyn i chi neu'ch ffrindiau.

spiked-drink-L

Peidiwch byth â cholli golwg ar eich diod

Dim ond munudau y gall eu cymryd i rywun deimlo effeithiau diod â chyffuriau. Gall colli cof fod yn sgil-effaith i lawer o'r cyffuriau a ddefnyddir i bigo diodydd. Nid yw llawer o ddioddefwyr yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi digwydd iddynt, ac ychydig iawn o gof sydd ganddynt o'r digwyddiad, os o gwbl.

Y ffordd orau o amddiffyn eich hun a'ch ffrindiau rhag cael eu sbeicio yw bod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei yfed a pheidiwch byth â chymryd diod nad ydych chi wedi'i gweld yn cael ei baratoi o'ch blaen. Peidiwch byth â gadael eich diod heb oruchwyliaeth, hyd yn oed am eiliad, ac os nad yw'n blasu'n iawn, peidiwch â'i orffen.

Os ydych chi neu'ch ffrindiau'n dechrau teimlo'n rhyfedd neu'n sâl yna dylech gael help a cheisio cyngor meddygol ar unwaith.

Byddwch yn wyliadwrus os ydych chi'n yfed gyda dieithriaid

Pan ewch chi allan am noson, ni fyddwch byth yn gwybod pwy rydych chi'n mynd i gwrdd â nhw, felly cadwch eich tennyn amdanoch chi bob amser. Os yw'n ymddangos bod rhywun yn or-gyfeillgar ac yn awyddus i'ch cael chi i yfed, byddwch yn wyliadwrus.

Os ydych chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau mewn bar, tafarn neu glwb, rhowch wybod iddyn nhw ble rydych chi. Os ydych chi'n digwydd cwrdd â chwmni newydd ac maen nhw'n gofyn i chi fynd ymlaen i rywle arall, cyflwynwch nhw i'ch ffrindiau a dywedwch wrthyn nhw ble rydych chi'n mynd.

Byddwch yn gyfaill diod

Os ydych chi allan gyda ffrind, neu ffrindiau, cadwch lygad amdanynt. Os ymddengys eu bod yn fwy meddw nag y byddech yn ei ddisgwyl, yn benysgafn neu'n llithro eu geiriau, cymerwch reolaeth a gwnewch yn siŵr eu bod yn iawn. Os ydych chi'n bryderus, gwnewch yn siŵr eu bod naill ai'n cael cymorth meddygol neu'n cyrraedd adref yn ddiogel.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiodydd â chyffuriau, ewch i Drink Aware