Efallai fod rhywfaint o'r cyngor hwn yn ymddangos yn amlwg, ond mae rhai pethau syml y gallwn eu gwneud i helpu pobl eraill i deimlo'n fwy diogel pan fyddant allan yn gyhoeddus.

Dysgwch am Ddiogelwch y Stryd.

Cadwch eich pellter

Wrth gerdded y tu ôl i rywun, yn enwedig yn y nos, ceisiwch adael cryn bellter rhyngoch chi a'r person sydd o'ch blaen. Cofiwch po agosaf yr ydych chi, y mwyaf bygythiol y gallech ymddangos.

Peidiwch â syllu

Gall dieithryn sy'n syllu arnoch fod yn fygythiol ac yn gythryblus. Canolbwyntiwch ar rywbeth arall i ddangos nad ydych yn fygythiad. Edrychwch allan o'r ffenestr, anfonwch neges at ffrind, neu darllenwch lyfr neu bapur newydd.

Croeswch y ffordd

Gall rhywun sy'n rhedeg i fyny y tu ôl i chi, yn enwedig yn y nos, fod yn frawychus.

Os ydych chi allan gyda'r nos, yn rhedeg neu'n cerdded, ac yn gweld rhywun yn cerdded o’ch blaen, croeswch y ffordd, galwch allan i roi gwybod iddyn nhw eich bod ar fin rhedeg heibio neu gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o le pan fyddwch chi'n eu pasio.

Cadwch eich sylwadau i chi'ch hun

Gall yr hyn y byddech chi’n ei ystyried yn ychydig o hwyl, neu’n wenieithio, achosi sarhad, gofid neu hyd yn oed fraw i rywun arall. Cadwch unrhyw sylwadau neu farn i chi'ch hun.

Gwnewch yn siŵr bod eich ffrindiau’n ymddwyn yn briodol

Os ydych chi mewn grŵp o bobl a bod rhywun yn aflonyddu ar berson arall ar y stryd, ceisiwch dawelu'r sefyllfa. Efallai y bydd angen dweud wrth y person hwnnw neu honno ei fod/bod yn ymddwyn yn amhriodol.

Byddwch yn barod i ymateb i sefyllfa a chynnig cefnogaeth

Os byddwch yn sylwi bod rhywun yn anghyfforddus gydag ymddygiad rhywun arall, dangoswch eich cefnogaeth drwy ymateb. Gall fod mor syml â sefyll rhwng person a'i aflonyddwr i’w rhwystro rhag gweld yn syth o’i flaen. Gofynnwch i'r person hwnnw neu honno a oes angen unrhyw help arno neu arni, a chefnogwch unrhyw un arall sy'n ymyrryd.

Rhannwch yr awgrymiadau hyn

Gall rhannu'r awgrymiadau hyn â phobl eraill gyfrannu'n fawr at wneud i bob un ohonom deimlo'n fwy diogel ar y strydoedd.