Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol a oes gan rywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

 • hanes am droseddau rhywiol yn erbyn plant
 • yn peri risg i’r plentyn neu’r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau.

Nid bwriad Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu. Dywedwch wrthym fan hyn am rywbeth rydych wedi'i weld neu ei glywed neu edrychwch sut i riportio achos posib o gam-drin plant fan hyn.

Offeryn cyngor

Rydw i eisiau gwybod os yw rhywun yn Droseddwr Rhyw Cofrestredig neu’n peri risg i blentyn

Gallwch wneud cais ar-lein am wybodaeth ynghylch a yw rhywun sydd â chysylltiad â phlentyn yn Droseddwr Rhyw Cofrestredig neu’n peri risg i’r plentyn hwnnw.

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn gwneud cais

 • Diben Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi ofyn i’r heddlu am wybodaeth am rywun. Nid yw’n caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu.
 • Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddwch ar y ffurflen gais hon gyda sefydliadau eraill fel y gwasanaeth gofal cymdeithasol y gwasanaeth prawf a’r gwasanaethau iechyd
 • Os ydych chi'n dweud celwydd ar y ffurflen hon i geisio cael gwybodaeth am rywun, gallem gymryd camau yn eich erbyn
 • Os oes gennym rywfaint o wybodaeth i'w rhannu â chi, mae'n rhaid i chi gytuno i'w chadw'n gyfrinachol, ac os na fyddwch chi'n ei chadw'n gyfrinachol, fe allwn ni gymryd camau yn eich erbyn

Beth fyddwn ni'n ei ofyn i chi

Byddwn yn gofyn i chi am:

 • eich manylion personol a manylion cyswllt
 • manylion y person rydych chi'n gofyn i ni amdano, gan gynnwys enw, oedran, man geni, ethnigrwydd, rhywedd a chyfeiriad
 • manylion y plentyn neu blant rydych yn poeni amdanyn nhw, gan gynnwys eu henw, oedran, man geni a chyfeiriad
 • pam eich bod yn poeni am y sefyllfa.

Os nad ydych chi'n gwybod hyn i gyd, mae hynny'n iawn, dywedwch gymaint ag y gallwch.

Ar ôl i chi wneud cais

Byddwn yn gwneud gwiriadau o fewn 24 awr, ac os ydyn ni’n credu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol, byddwn yn gweithredu ar unwaith.

Os dydyn ni ddim yn meddwl bod perygl uniongyrchol, byddwn yn cysylltu er mwyn naill ai:

 • trefnu cyfweliad manylach gyda chi
 • dweud wrthych nad ydym yn mynd i fwrw ymlaen gyda’ch cais, egluro pam a'r hyn y gallem ei wneud yn lle hynny.

Dylai'r cyfweliad gael ei gynnal o fewn 10 diwrnod, ac ni ddylai'r broses gyfan gymryd mwy na 45 diwrnod.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais am wybodaeth o dan Gyfraith Sarah

Pan fyddwch yn barod, cliciwch ‘Dechrau’ i ddechrau cais ar-lein am wybodaeth o dan Gyfraith Sarah.

Amser cwblhau ar gyfartaledd: 10 i 15 munud

Dechrau