Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol a oes gan rywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

  • hanes am droseddau rhywiol yn erbyn plant
  • yn peri risg i’r plentyn neu’r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau.

Nid bwriad Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu. Dywedwch wrthym fan hyn am rywbeth rydych wedi'i weld neu ei glywed neu edrychwch sut i riportio achos posib o gam-drin plant fan hyn.

Offeryn cyngor

Mae’r ardal hon o dan ofal not known. Chewch chi ddim gwneud cais ar-lein ar y wefan hon am wybodaeth o dan Gyfraith Sarah i not known.

Ffoniwch 101 neu ewch i orsaf heddlu i wneud cais am wybodaeth i not known, neu ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

not known