Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol a oes gan rywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

  • hanes am droseddau rhywiol yn erbyn plant
  • yn peri risg i’r plentyn neu’r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau.

Nid bwriad Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu. Dywedwch wrthym fan hyn am rywbeth rydych wedi'i weld neu ei glywed neu edrychwch sut i riportio achos posib o gam-drin plant fan hyn.

Offeryn cyngor

Rydw i eisiau cael gwybod os oes troseddwr rhyw yn byw yn fy ardal i

Nid oes proses yn y DU i chi gael gwybod os oes troseddwr rhyw yn byw yn eich ardal chi.

Mae Cyfraith Sarah yn eich galluogi i ofyn i’r heddlu a yw person penodol sy’n treulio amser ar ei ben ei hun gyda phlentyn neu blant yn Droseddwr Rhyw Cofrestredig neu’n peri risg i’r plentyn neu’r plant.

Os ydych chi eisiau dweud wrthym am rywbeth amheus neu bryderus sy’n ymwneud ag ymddygiad rhywun tuag at blant, gallwch weld sut i riportio achos posibl o gam-drin plant.

Cyngor a gwybodaeth bellach

Cam-drin plant

Sut mae Troseddwyr Rhyw Cofrestredig yn cael eu rheoli