Os yw rhywun mewn perygl neu’n wynebu risg

Os oes plentyn rydych chi’n ei adnabod yn cael ei gam-drin, dylech fynd ati i wybod sut i riportio achos posib o gam-drin plant.

Os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun atom ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.

Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol a oes gan rywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

  • hanes am droseddau rhywiol yn erbyn plant
  • yn peri risg i’r plentyn neu’r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau.

Nid bwriad Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu. Dywedwch wrthym fan hyn am rywbeth rydych wedi'i weld neu ei glywed neu edrychwch sut i riportio achos posib o gam-drin plant fan hyn.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch eich cyfeiriad i ni

Ydy’r lleoliad hwn yn gywir?

Ydy

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i'r union gyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi'r lleoliad mor agos ag y gallwch. Byddwch yn gallu rhoi mwy o fanylion yn nes ymlaen.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r lleoliad hwn yn gywir?