Os yw rhywun mewn perygl neu’n wynebu risg

Os oes plentyn rydych chi’n ei adnabod yn cael ei gam-drin, dylech fynd ati i wybod sut i riportio achos posib o gam-drin plant.

Os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun atom ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.

Yn yr adran hon:

1. Beth yw’r cynllun a phwy all wneud cais
2. Sut i wneud cais
3. Beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais
4. Gwnewch gais ar-lein

Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn yn ffurfiol i’r heddlu os oes rhywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

  • mae ganddo/ganddi hanes o droseddau rhywiol yn erbyn plant (pedoffilydd)
  • yn peri risg i'r plentyn neu'r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau. Mae’n rhoi arweiniad ar sut y gallwch ofyn i ni ddefnyddio pwerau presennol yr heddlu i rannu gwybodaeth am droseddwyr rhyw.

Os ydych yn poeni am ymddygiad rhywun tuag at blentyn, neu rywbeth rydych chi wedi'i weld, ei glywed neu wedi cael gwybod amdano, gallwch ddefnyddio Cyfraith Sarah i weld os yw’r person hwnnw yn risg.

Mae’n rhaid i chi wneud cais am wybodaeth ynglŷn â pherson penodol a phlentyn penodol y maen nhw’n treulio amser ag ef/hi. Ni allwch wneud cais am wybodaeth gyffredinol am droseddwyr rhyw.

Pwy sy’n gallu gwneud cais

Gall unrhyw un sy’n poeni am ymddygiad rhywun tuag at blentyn wneud cais, ac nid rhieni’r plentyn yn unig. Mae hyn yn cynnwys rhywun fel nain/mam-gu neu daid/tad-cu, cymydog neu ffrind.

Waeth pwy sy'n gwneud y cais, os oes gwybodaeth y penderfynwn ei rhannu, byddwn yn dweud wrth bwy bynnag all ddefnyddio'r wybodaeth er mwyn cadw’r plentyn yn ddiogel.

Efallai nad dyma’r person a wnaeth y cais, gallai fod yn rhywun arall (fel rhieni’r plentyn).

Cynllun Datgelu Trais Domestig (Cyfraith Clare)

Os mai'r person rydych chi'n gofyn amdano yw eich partner a'ch bod yn poeni eich bod mewn perygl o’i herwydd, gallwch ofyn am wybodaeth o dan y Cynllun Datgelu Trais Domestig (sy’n aml yn cael ei alw’n Gyfraith Clare).

Nesaf: Sut i wneud cais >